Nyheter

Dags att deklarera!

Inför årets deklaration vill Unum Tax passa på att påminna om några viktiga lagändringar som påverkar bolagens deklarationsarbete för beskattningsåret 2019.

 

  • Begränsningar gällande ränteavdrag. Bolag behöver i år beräkna ett räntenetto, dvs. skillnaden mellan avdragsgilla ränteutgifter och skattepliktiga ränteinkomster. Om räntenettot är negativt får avdrag därefter göras antingen med ett belopp motsvarande högst 30 procent av bolagets EBITDA justerat för vissa skattemässiga poster, eller med högst 5 mkr för samtliga svenska bolag i intressegemenskap enligt en särskild förenklingsregel. I många fall ska beräkningen och avdraget redovisas på blankett N9.Reglerna är omfattande och innebär bland annat att en skattemässig definition av vad som utgör ränta införs. Det innebär att vad som är ränta i redovisningen och skattemässigt kan komma att skilja sig åt. Det är därför extra viktigt att göra en noggrann genomgång av bolagets beräkning av räntenettot.
  • Återföring av periodiseringsfonder under 2019 ska ske med 103 procent av den tidigare gjorda avsättningen till periodiseringsfond. Detta är en följd av sänkningen av bolagsskatten till 21,4 procent.
  • Schablonintäkt på periodiseringsfonder beräknas genom att avsättningarna till periodiseringsfond vid ingången av beskattningsåret multipliceras med 100 procent av statslåneräntan (lägst 0,5 procent). Det är en höjning från tidigare 72 procent.

Deklarationen för bolag med kalenderår som räkenskapsår ska vara inlämnad senast den 1 juli 2020, eller 3 augusti om deklarationen lämnas elektroniskt.

Vi finns här om ni önskar hjälp i deklarationsarbetet.

Fler nyheter

Top