Nyheter

Krav på dubbel momsplikt för återbetalning av ingående moms

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 27 januari en dom som är av stort intresse vid bedömning av rätten till återbetalning [1] av ingående moms vid tillhandahållanden av tjänster som är omsatta i ett annat EU-land. Det blir vanligtvis aktuellt när ett svenskt bolag tillhandahåller en tjänst till ett företag [2] som är etablerat i ett annat EU-land.

Domen som är ett överklagat förhandsbesked avser frågan om ett bolag (nedan A) har rätt till återbetalning av ingående moms på kostnader som är hänförliga till de tjänster som ska tillhandahållas till ett bolag i Luxemburg (nedan Lux) som direkt eller indirekt ägs av A. Enligt förutsättningarna i ansökan om förhandsbesked är de rådgivningstjänster som A ska tillhandahålla Lux undantagna från moms i Luxemburg men momspliktiga i Sverige. Frågan som A ville få svar på var således om det föreligger rätt till återbetalning av ingående moms på kostnader enligt ovan nämnda förutsättningar.

I momslagen [3] anges som krav för återbetalningsrätt dels att tillhandahållandet av tjänsten är momspliktigt i det land där den utförs, dels att tjänsten skulle ha varit momspliktig om den utförts i Sverige. Enligt A:s uppfattning är det krav som uppställs i momslagen, dvs. att den tillhandahållna tjänsten ska vara momspliktig i Luxemburg, för rätt till återbetalning av moms inte förenligt med hur EU:s momsdirektiv [4] ska tolkas. Direktivet har därmed, enligt A, implementerats felaktigt varför aktuell artikel [5] ska ges direkt effekt i Sverige, dvs. gälla framför momslagens reglering.

Skatterättsnämnden höll med A och menade att direktivbestämmelsen kan ges direkt effekt varför återbetalningsrätt av ingående moms ansågs föreligga i den aktuella situationen.

HFD var dock av annan uppfattning och kom fram till att det, såväl enligt svensk intern rätt som av EU-rätten, inte föreligger någon rätt till återbetalning av ingående moms för A eftersom den förvaltningstjänst som det är fråga om i målet är undantagen från moms i Luxemburg. HFD menar att EU-domstolens praxis inte kan tolkas på annat sätt än att det i denna situation saknas rätt till återbetalning för ingående moms på kostnader som hänför sig till dessa tillhandahållanden. Det räcker således inte med att det är fråga om en momspliktig tjänst i Sverige utan enligt HFD krävs även att tjänsten momsbeskattas i det EU-land där köparen är etablerad.

 

Kommentar

Frågan om kravet på s.k. dubbel momsplikt för återbetalningsrätt av ingående moms vid tillhandahållande av tjänster till andra EU-länder har diskuterats länge och rättsläget har varit oklart. HFD synes ha lagt stor vikt vid den EU-dom [6] som kom den 24 januari 2019, dvs. dagen efter det att Skatterättsnämnden meddelade sitt beslut. Noteras bör dock att förutsättningarna i det målet inte är jämförbara med de i aktuellt mål, då det avsåg frågan om avdragsrätt för ingående moms på kostnader som en filial haft som uteslutande var hänförliga till huvudkontoret i ett annat EU-land.

Vår bedömning är att HFD:s dom får stor effekt inte bara när det gäller förvaltningstjänster som tillhandahålls till ett bolag i annat EU-land vars verksamhet har likheter med svenska värdepappersfonder, utan även när det gäller tillhandahållande av andra tjänster som är momspliktiga i Sverige men som omsätts i ett annat EU-land. För att säljaren ska ha rätt till återbetalning av ingående moms krävs således att den som tillhandahåller en tjänst också säkerställer att tjänsten är momspliktig i det EU-land där köparen är etablerad.

Då EU:s medlemsländer har nationsspecifika undantag från moms och dessutom i nationell praxis har gjort olika tolkningar av momsdirektivets undantag behöver företag ha kunskap inte enbart om sitt eget lands momsregler utan även om köparlandets, för att kunna bedöma om återbetalningsrätt föreligger i det enskilda fallet.

Hör gärna av er till oss på Unum Tax om ni har några frågor.
Ylva Hestréus
Partner
+46 76 847 26 87
ylva.hestreus@unumtax.se

Madeleine Wass
Partner
+46 73 152 52 24
madeleine.wass@unumtax.se


[1] I samband med försäljning av tjänster och varor till utlandet föreligger teoretiskt inte avdragsrätt enligt 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200) (ML) utan i stället en rätt till återbetalning av ingående moms enligt 10 kap. ML. Ett bolag som är registrerat för moms i Sverige redovisar dock denna återbetalningsrätt på samma sätt som avdrag för ingående moms i momsdeklarationen.
[2] Med företag avses en beskattningsbar person.
[3] 10 kap. 11 § tredje stycket ML.
[4] Artikel 169 a i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

[5] Se fotnot nr 4.
[6] Morgan Stanley & Co International, C-165/17.

Fler nyheter

Top