Nyheter

Unum Tax bjuder in till webinar om moms i holdingbolag, Private Equity-bolag och andra investment­bolag den 4 juni

Moms är en komplex skatt som många gånger är svår att förstå. För vissa verksamheter är komplexiteten än större vilket kräver att man har mycket god förståelse för hur exempelvis investeringar, avyttringar och omstruktureringar påverkar momsen. Det gäller framför allt holdingbolag, Private Equity-bolag och andra liknande investmentbolag.

För att förstå hur investeringar i nya bolag påverkar ägarbolagets momssituation eller hur avyttringar, antingen genom inkråms- eller bolagsförsäljning, ska hanteras är det av vikt att vara uppdaterad om vad som gäller på momsområdet. Det är även vanligt att holdingbolag, Private Equity-bolag och andra liknande investmentbolag dessutom har en delvis begränsad avdragsrätt för moms varför frågor om hur avdragsrätten ska bestämmas är av stor betydelse.

Vi vet av erfarenhet att många företag har svårt att överblicka vad som gäller momsrättsligt då nya domar ständigt meddelas. Detsamma gäller de riktlinjer som Skatteverket publicerar. Detta webinar syftar därför till att på ett enkelt och överskådligt sätt belysa de frågeställningar som ofta dyker upp.

Vid webinaret kommer vi bland annat att ta upp följande frågor:

  • Vad bör man tänka på i samband med förvärv av bolag?
  • Vad bör man tänka på vid försäljning av bolag alternativt vid inkråmsöverlåtelse?
  • Avdragsrätt för ingående moms;
    • Vid förvärv och försäljning av bolag
    • Vilken fördelningsnyckel för beräkning av avdragsrätt för ingående moms kan användas och hur bör denna dokumenteras?
    • Vilka krav på bevisning uppställer Skatteverket för att medge avdrag för moms?
  • Vi kommer även översiktligt diskutera vad som är av vikt att tänka på ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv

Seminariet hålls av Unum Tax momsexperter Ylva Hestréus och Madeleine Wass (fd. Kvarnerås). Vidare kommer Emelie Eriksson att diskutera de inkomstskatterättsliga aspekterna. 

Läs mer och anmäl dig till webinariet

Fler nyheter

Top