Nyheter

Viktigt klargörande från HFD avseende momsavdrag och stadigvarande bostad

I en dom meddelad den 29 november 2021 klargör HFD att det särskilda avdragsförbudet för stadigvarande bostad inte kan utsträckas till att även omfatta modulbyggnader av tillfällig karaktär som är avsedda att användas under en begränsad tid.

Bakgrund

Den som bedriver momspliktig verksamhet har normalt rätt att göra avdrag för ingående moms på kostnader hänförliga till den momspliktiga verksamheten. Från denna huvudregel finns dock vissa undantag varav ett avser stadigvarande bostad. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad ska säkerställa att avdrag för ingående moms inte görs för vad som normalt är att anse som privata levnadskostnader, men förbudet har genom åren träffat betydligt bredare än så. Avdragsförbudet har därför kommit att innebära att moms riskerar att bli en kostnad även i fullt ut momspliktig verksamhet. Vidare, när en verksamhet träffas av avdragsförbudet och företaget beaktar den icke avdragsgilla momsen vid bestämmandet av priset på företagets produkter (s.k. momskompensation) medför detta moms på momsen, dvs. en form av dubbelbeskattning.

I det aktuella målet hade Bolaget yrkat avdrag för ingående moms hänförlig till förvärv av flyttbara moduler som under en period hyrts ut till Migrationsverket för att användas som tillfälligt boende för asylsökande. Varje modul var i storleken 26 m2­­ och utrustad med kök och toalett. Modulerna kunde monteras ned och flyttas på en dag med hjälp av två personer, en kran och en lastbil. Skatteverket beslutade att inte medge avdrag för den ingående momsen med motiveringen att avdragsförbudet för stadigvarande bostad var tillämpligt.

Frågan i målet var således om Bolaget hade rätt till avdrag för ingående moms hänförlig till förvärv av flyttbara moduler som hyrs ut i momspliktig verksamhet för bostadsändamål.

HFD:s bedömning

HFD konstaterar inledningsvis att de aktuella modulerna inte kan anses utgöra fastighet enligt momslagen. I stället är modulerna att betrakta som lös egendom och uthyrningen av dessa därmed momspliktig. Under förutsättning att avdragsförbudet inte är tillämpligt förelåg således avdragsrätt för den ingående momsen.

Med hänvisning till tidigare praxis erinrar HFD att avdragsförbudet utformats som en schablonregel men att denna inte bör sträckas längre än vad som är nödvändigt för att säkerställa att avdrag inte medges för sådant som skulle kunna avse privata levnadskostnader. I bedömningen av om det rör sig om stadigvarande bostad ska både utformningen och användningen av en byggnad tillmätas betydelse. Om både utformningen och användningen liknar vad som gäller för bostäder i det allmänna bostadsbeståndet är detta något som starkt talar för att det är fråga om stadigvarande bostad.

Eftersom modulerna i det aktuella målet enkelt och snabbt kunde flyttas, var avsedda för tillfälliga uppställningar – med anslutningar till el och vatten liggandes på marken, och även var avsedda att enbart användas under en begränsad tid uttalar HFD att modulerna varken kan likställas med bostäder i det allmänna bostadsbeståndet eller anses vara avsedda för ett permanent boende.

Bolagets förvärv avsåg därför inte sådan stadigvarande bostad som utesluter avdragsrätt och Bolaget medgavs rätt till avdrag för ingående moms på förvärvet.

Kommentar

Avgörandet är mycket välkommet och klargör åtminstone delvis vad som gäller avseende de återkommande frågorna kring flyttbara moduler och stadigvarande bostad, även om vissa gränsdragningsfrågor kvarstår. För trots att HFD:s avgörande på det stora hela baseras på tidigare domstolspraxis har en osäkerhet funnits på marknaden då Skatteverket har tillämpat en betydligt striktare bedömning. Vår förhoppning är nu att såväl Skatteverket som underinstanserna i förvaltningsdomstolarna anammar en mer ändamålsenlig tillämpning av avdragsförbudet som följd. Vi noterar dock att HFD prövar avdragsförbudets tillämplighet trots att modulerna inte bedömdes utgöra fastighet enligt momslagen. Det kommer därför fortsatt uppkomma vissa gränsdragningsfrågor kring avdragsförbudet trots att det är fråga om lös egendom.

Har ni några frågor eller vill veta mer om hur avgörandet kan aktualiseras i er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss.

Maria Thuresson
Partner
+46 76 877 1438
maria.thuresson@unumtax.se
Erik Blomquist
Associate
+46 72 527 21 49
erik.blomquist@unumtax.se

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter