Med genuin omtanke om ditt företag

Våra tjänster

Vi är experter med lång erfarenhet av svensk och internationell företagsbeskattning samt mervärdesskatt. Vi riktar oss främst till stora och medelstora företag inom alla branscher och bistår även organisationer, stiftelser och andra företagstyper med kvalificerad rådgivning. Våra tjänster omfattar bland annat följande.

Svensk och internationell företagsbeskattning

 • Köp och försäljning av företag, omstruktureringar, etableringar i Sverige och utomlands samt koncernbeskattningsfrågor
 • Transfer pricing och cbc-rapportering
 • Frågor avseende ränteavdragsbegränsningsregler
 • Incitamentsfrågor
 • Finansiella instrument

Moms, tull och andra indirekta skatter

 • Köp och försäljning av företag samt andra omstruktureringar
 • Internationella transaktioner
 • Handel med varor och tjänster
 • Moms inom finansiella sektorn
 • Fastighetsmoms

Skatteprocess och förfarande

 • Biträde vid kommunikation med Skatteverket
 • Biträde vid skatterevisioner
 • Biträde vid ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden
 • Biträde vid skatteprocesser

Stiftelser och föreningar

 • Bildande av stiftelser och föreningar
 • Civilrättsliga frågor såsom tolkning och ändring (permutation) av stiftelseförordnanden och stadgar
 • Skatterättsliga frågor såsom frågor kring s.k. inskränkt skattskyldighet (skattebefrielse)
 • Upprättande av styrdokument
 • Frågor kring styrelseledamöters ansvar
 • Frågor kring utländska stiftelser och truster

Utbildningar, workshops och seminarier

 • Unum Tax anordnar löpande utbildningar, workshops och seminarier inom samtliga verksamhetsområden. Vi anlitas också som föreläsare för att hålla utbildningar för styrelser, på universitet eller vid evenemang.

 • Klienter som anlitar oss för att hålla utbildningar, workshops eller seminarier kan välja om de önskar ett standardiserat upplägg, eller ett skräddarsytt format där innehållet anpassas utifrån klientens verksamhet och behov samt deltagarnas förkunskaper.

Låt oss hjälpa dig också