Nyheter

Utomståenderegeln lever!

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked om kapitalsmitta och utomståenderegeln när externa investerare går in med kapital i 3:12-bolag.

Bakgrund

Som vi tidigare informerat om på vår hemsida meddelade Skatterättsnämnden i somras ett förhandsbesked om utomståenderegeln i 3:12-reglerna (57 kap. inkomstskattelagen, IL) där frågan var om ägarna i ett fåmansföretag (AB A), som ägde mer än 70 procent i ett annat fåmansföretag (AB B), kunde anses som utomstående i AB B. Kapital hade överförts från AB A till AB B genom nyemissioner. Inga av delägarna i AB A var eller hade varit verksamma i AB B. En anställd (C) i AB B hade erbjudits att förvärva en mindre andel i AB B och frågade om utomståenderegeln skulle vara tillämplig på dessa andelar.

Skatterättsnämnden ansåg att emissionslikviden från AB A till AB B enligt tidigare praxis om s.k. kapitalsmitta innebar att de båda bolagen ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet. Nämnden menade att det saknar betydelse på vilket sätt vinstmedlen överförts och att utomståenderegeln därmed inte var tillämplig trots att det i det aktuella fallet inte skulle föreligga någon risk för inkomstomvandling.

HFD:s avgörande

HFD tar i sin dom avstamp i syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL, nämligen att motverka att personer med arbetsinkomster tar ut dessa som lägre beskattad kapitalinkomst, och omvänt att enbart avkastningen av ägarens (eller närståendes) arbetsinsatser ska träffas av 3:12-reglerna.

Mot den bakgrunden ändrade HFD nämndens besked och anser att AB A och AB B inte bedriver samma eller likartad verksamhet. Detta eftersom ingen av delägarna i AB A varit verksam i AB B och upparbetade vinstmedel i AB B inte heller kan tas ut av delägarna i AB A med lägre beskattad kapitalinkomst eftersom de inte själva direkt äger några aktier i AB B. AB A och AB B ansågs därmed inte bedriva samma eller likartad verksamhet och delägarna i AB A är således enligt HFD att anse som utomstående i förhållande till C. Aktierna i AB B kommer mot denna bakgrund inte att vara kvalificerade om det inte finns särskilda skäl. Några sådana skäl finns inte enligt HFD. Utdelning på C:s innehav i AB B beskattas således med 25 % i stället för med full marginalskatt.

Vår kommentar

HFD har till skillnad mot Skatterättsnämnden sett till syftet med 3:12-reglerna.

Ett fåmansföretag som verkar som en ”affärsängel” genom att investera i ett annat fåmansföretag anses således inte bedriva samma eller likartad verksamhet bara genom den passiva investeringen utan för detta krävs även att ägarna till affärsängeln är direkta delägare i det bolag affärsängeln investerat i.

Den oro som funnits sedan Skatterättsnämndens besked att kapital som lämnas av ett investeringsbolag eller riskkapitalbolag (där ägarna har kvalificerade andelar) i form av kapitaltillskott eller nyemissionslikvider skulle medföra att utomståenderegeln inte kan tillämpas har genom HFD:s klarläggande nu lyckligtvis undanröjts.

Ulf Tivéus
Partner
+46 76 879 26 03
[email protected]

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter