Nyheter

HFD medger avdrag för moms på kostnader vid försäljning av dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, i en dom meddelad den 26 september 2023, fastslagit att ett holdingbolag, utan annan verksamhet än förvaltning av dotterbolag, kan ha avdragsrätt för moms på konsultkostnader som uppkommer vid försäljning av ett dotterbolag.

Kort om aktuella momsregler

Ett moderbolag som aktivt deltar i förvaltningen av sina dotterbolag genom att löpande tillhandahålla momspliktiga varor eller tjänster till dotterbolagen bedriver en ekonomisk verksamhet. Moderbolaget har i dessa fall avdragsrätt för moms på kostnader som är hänförliga till den momspliktiga ekonomiska verksamheten. Försäljning av aktier är undantaget från moms vilket innebär att det saknas avdragsrätt för moms på kostnader direkt hänförliga till en aktieförsäljning.

I ett avgörande, meddelat 2017, fann HFD att moms på kostnader i samband med försäljning av aktier i ett dotterbolag är avdragsgilla om kostnaderna är direkt hänförliga till moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet (såsom en allmän omkostnad) förutsatt att försäljningen syftat till att effektivisera och frigöra kapital för moderbolagets kvarvarande momspliktiga verksamhet.[1]

Skatteverket har i ett ställningstagande[2] tolkat HFD:s avgörande från 2017 restriktivt och angett att avdragsrätt endast kan komma i fråga när syftet är att effektivisera och frigöra kapital i en egen kvarvarande rörelse som ligger vid sidan av aktieinnehavet och deltagandet i förvaltningen av ägda bolag.

Bakgrund i nu aktuellt avgörande

I det nu aktuella målet tillhandahöll ett moderbolag sina svenska dotterbolag momspliktiga management-tjänster mot ersättning. Som ett led i en omorganisation sålde bolaget ett av dessa dotterbolag och yrkade avdrag för ingående moms på konsultkostnader som uppkommit i samband med försäljningen. Skatteverket nekade avdrag för ingående moms med motiveringen att kostnaderna fick anses ha ett direkt och omedelbart samband med den momsfria aktieförsäljningen.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och vann framgång i förvaltningsrätten, som fann att konsultkostnaderna fick anses ha samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet som aktivt holdingbolag. Bolaget förlorade sedermera i kammarrätten som bedömde att bolaget inte hade gjort sannolikt att försäljningen av dotterbolaget hade gagnat bolagets fortsatta ekonomiska verksamhet − dvs. att tillhandahålla dotterbolagen koncerngemensamma tjänster − varför bolaget inte heller hade gjort sannolikt att det fanns ett direkt och omedelbart samband mellan förvärvet av konsulttjänsterna och de tjänster som bolaget tillhandahöll dotterbolagen (dotterbolagsförvaltningen).

Bolaget överklagade till HFD som medgav prövningstillstånd. Frågan som HFD haft att ta ställning till var om det föreligger avdragsrätt för moms på kostnader som uppkommit i samband med ett moderbolags försäljning av ett dotterbolag, när moderbolagets ekonomiska verksamhet endast består i att tillhandahålla momspliktiga tjänster till dotterbolag.

HFD:s bedömning

HFD konstaterar att det saknas stöd i EU-domstolens praxis för att, på det sätt som Skatteverket förespråkat, göra skillnad i avdragshänseende beroende på vilken typ av ekonomisk verksamhet som en beskattningsbar person bedriver. Den omständigheten att bolagets ekonomiska verksamhet enbart består i att tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina dotterbolag utesluter därmed inte att momsen på konsultkostnaderna kan vara avdragsgill som allmänna omkostnader i den ekonomiska verksamheten.

HFD anger vidare att det inte funnits skäl att ifrågasätta bolagets uppgifter att syftet med omstruktureringen varit att effektivisera och öka avsättningen inom den kvarvarande verksamheten och att åstadkomma ett kapitaltillskott till koncernen, samt att vinsten från försäljningen har tillförts bolagets huvudkontorsfunktion. Vidare var det ostridigt i målet att de aktuella kostnaderna inte har kunnat övervältras på köparna av aktierna. Kostnaderna för försäljningen får därför, enligt HFD, antas ha ingått i priset på de momspliktiga tjänster som bolaget tillhandahållit sina dotterbolag.

Mot denna bakgrund fann HFD att de aktuella kostnaderna får anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet som krävs för att avdragsrätt för moms ska kunna föreligga.

När det gäller avdragets storlek yrkade Skatteverket att avdragsrätten skulle proportioneras på så sätt att den momsfria aktieförsäljningen samt eventuell icke-ekonomisk verksamhet (passiv förvaltning av dotterbolag) ska beaktas. Då kammarrätten inte haft anledning att ta ställning till avdragets storlek återförvisades målet till kammarrätten för fortsatt prövning.

Kommentar

Skatteverkets restriktiva inställning och kammarrätternas icke-stringenta tolkning i dessa frågor har tidigare skapat en osäkerhet kring rättsläget och även medfört att moms, i strid med gällande principer, blivit en kostnad i momspliktig verksamhet. HFD:s avgörande är därför ett minst sagt välkommet klargörande av holdingbolags rätt till avdrags för moms på kostnader, i samband med försäljning av aktivt förvaltade dotterbolag.

Att kammarrätten nu har att pröva avdragsrättens omfattning kommer förhoppningsvis bidra till att ytterligare klargöra rättsläget.

Har ditt bolag sålt dotterbolag – som tidigare ingått i bolagets aktiva förvaltning – under den senaste sexårsperioden? Då finns det anledning att se över hur momsen på försäljningskostnader hanterades. Om avdrag inte tidigare yrkats för moms på försäljningskostnaderna bör det övervägas att begära omprövning med stöd av HFD:s avgörande. Vi rekommenderar dock att en närmare diskussion tas om hur, och i vilken omfattning avdrag bör begäras i det specifika fallet, innan en begäran om omprövning lämnas in.

Går ni i säljtankar?  Då finns det även anledning att säkerställa att förutsättningarna för avdragsrätt för moms på försäljningskostnader är uppfyllda.

Hör gärna av dig till oss för en diskussion!

Madeleine Wass
Partner
+46 73 152 52 24
[email protected]


Maria Thuresson
Partner
+46 76 877 14 38
[email protected]

[1] HFD 2017 ref 20.

[2] Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag | Rättslig vägledning | Skatteverket.

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter

Event

Unum Tax bjuder in till skatteträff den 18 oktober 2023

Unum Tax bjuder in till en informativ eftermiddag med intressanta ämnen och efterföljande mingel.

Vi går bland annat igenom relevanta moms- och inkomstskattenyheter inför det kommande året, skattefrågor i en högräntemiljö och skattefrågor i lågkonjunktur.