Nyheter

Ingen beskattning för företag med kvalificerade personaloptions-program

Unum Tax vinner framgång i Skatterättsnämnden avseende användning av teckningsoptioner i ett kvalificerat personaloptionsprogram. Frågan var om en överföring av teckningsoptioner som en del av leveransen av aktier till anställda skulle utlösa uttagsbeskattning av bolaget. Skatteverket ansåg att frågan skulle besvaras jakande, men Skatterättsnämnden valde att inte gå på Skatteverkets linje och ansåg därmed att överföringen inte skulle utlösa någon beskattning.

Bakgrund

En personaloption utgör en rätt att i framtiden få förvärva ett värdepapper i ett bolag. En förmån kopplad till personaloptioner ska tas upp till beskattning av en anställd det beskattningsår som personaloptionen nyttjas för att förvärva ett värdepapper. Från och med 2018 har det emellertid varit möjligt för nystartade mindre företag att tilldela kvalificerade personaloptioner till anställda utan att någon skattepliktig förmån uppkommer för de anställda. Reglerna infördes i syfte att göra det enklare för mindre nystartade företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Dessvärre har det varit praktiskt svårt och förenat med stor osäkerhet att tillämpa reglerna, bl.a. med anledning av att det saknas bolagsrättsliga bestämmelser kring kvalificerade personaloptionsprogram.

Många personaloptionsprogram har utformats så att leveransen av aktierna till de anställda säkerställs genom att bolaget emitterar teckningsoptioner till sig självt. Vid tidpunkten för utnyttjandet av personaloptionerna överförs teckningsoptionerna till de anställda som därefter omedelbart använder teckningsoptionerna för att förvärva aktier i bolaget. Användningen av teckningsoptioner för att leverera aktier till anställda är ett praktiskt tillvägagångssätt för att komma runt problemet att onoterade bolag inte får äga egna aktier. Användningen av teckningsoptioner kan således sägas vara ett resultat av att det inte finns några bolagsrättsliga bestämmelser för kvalificerade personaloptioner som möjliggör för onoterade bolag att säkerställda den framtida leveransen av aktierna. 

Användningen av teckningsoptioner inom ramen för ett kvalificerat personaloptionsprogram ifrågasattes till en början av Skatteverket, som menade att denna metod för att verkställa aktieförvärvet inte var förenlig med regelverket och därmed utlöste beskattning av de anställda. Frågan prövades och godkändes av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i HFD 2020 ref. 39, där Unum Tax hade förmånen att vara ombud, något som sedermera föranledde en lagändring.

En osäkerhet som emellertid kvarstod efter lagändringen var om själva överföringen av teckningsoptionerna medför några beskattningskonsekvenser för bolaget som överför teckningsoptionerna till de anställda. Av denna anledning valde ett bolag, som företräddes av Unum Tax, att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Den första frågan som Skatterättsnämnden hade att ta ställning till var om överföringen av teckningsoptioner till anställda medförde att bolaget skulle beskattas som om teckningsoptionerna avyttrats till marknadsvärdet, s.k. uttagsbeskattning. Skatteverket menade att överföringen av teckningsoptionerna utan ersättning borde medföra uttagsbeskattning av bolaget med anledning av tidigare praxis, där en överföring av egeninnehavda aktier resulterade i uttagsbeskattning av ett företag. Bolaget argumenterade, i linje med HFD:s tidigare avgörande HFD 2020 ref. 39, att någon uttagsbeskattning inte borde aktualiseras eftersom överföringen av teckningsoptionerna inte ska ses som en separat överföring utan enbart som ett delmoment i optionsinnehavarens förvärv av aktier i bolaget. Vidare ansåg bolaget att en uttagsbeskattnings vore i strid med syftet med reglerna.

Skatterättsnämnden instämde i bolagets uppfattning och konstaterade att överföringen av teckningsoptionerna ska ses som ett inledande steg i tilldelningen av aktierna samt att ett motsvarande förfarande tidigare accepterats av HFD i HFD 2020 ref. 39. Skatterättsnämnden underströk också att uttagsbeskattning i den aktuella situationen får anses strida mot lagstiftningens syfte och skulle medföra att reglerna om kvalificerade personaloptioner skulle bli mycket svårtillämpade.

Slutligen berördes frågan om bolaget skulle beskattas för det fall att bolaget beslutade att inte överföra teckningsoptionerna till de anställda utan i stället lät dessa förfalla. Både Skatteverket och Skatterättsnämnden instämde i bolagets uppfattning att ingen beskattning skulle aktualiseras i denna situation.  

Kommentar

Frågan om användandet av teckningsoptioner inom ramen för ett kvalificerat personaloptionsprogram har återigen prövats, men denna gång var det bolagets beskattning som var i fokus. Utgången i ärendet är oerhört viktig för alla bolag som redan har gett ut, eller önskar ge ut, kvalificerade personaloptioner. En annan utgång skulle nämligen i princip omöjliggöra användandet av teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram, vilket skulle kullkasta lagändringen som genomfördes i syfte att åtgärda bristerna i lagstiftningen.

Skatterättsnämndens förhandsbesked är därför mycket glädjande och förhoppningsvis har den sista kvarvarande osäkerheten som omgärdat bestämmelserna om kvalificerade personaloptioner nu blivit åtgärdad.

Har du frågor eller behöver ditt bolag hjälp att strukturera ett optionsprogram? Tveka inte att kontakta oss.

Karl-Johan Nörklit
Partner
+46 76 106 04 04
[email protected]

Axel Sundqvist
Associate
+46 73 141 90 99
[email protected]

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter