Nyheter

Unum Tax vinner mål i HFD gällande utformningen av kvalificerade personaloptioner

I ett mål där Unum Tax företrätt sökanden har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 8 september 2020 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked 48–19/D. HFD bekräftar därmed att det är möjligt att använda teckningsoptioner utfärdade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen vid den praktiska utformningen av ett personaloptionsprogram som är avsett att omfattas av de nya reglerna om s.k. kvalificerade personaloptioner. 

Bakgrund

Kort efter införandet av de nya reglerna om s.k. kvalificerade personaloptioner (11 a kap. inkomstskattelagen, IL) under 2018 visade det sig att det fanns praktiska svårigheter med att utforma ett optionsprogram där den anställde är garanterad att faktiskt erhålla de aktier som han eller hon har rätt till enligt villkoren i optionsprogrammet. Orsaken till detta är att reglerna kräver att optionsinnehavaren förvärvar en andel i bolaget när han eller hon utnyttjar optionen, samtidigt som onoterade bolag inte tillåts äga egna aktier och därmed saknar möjlighet att överlåta aktier till optionsinnehavarna. Det enda sättet som dessa bolag kan säkerställa leveransen av aktier, utan att behöva involvera och förlita sig på aktieägarna vid tidpunkten för utnyttjandet, är därför att använda sig av teckningsoptioner. Skatteverkets inställning var dock att optionsinnehavaren inte kan anses förvärva en andel om innehavaren i själva verket ges rätt att förvärva en teckningsoption som används för att förvärva aktien.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Frågan i målet gällde alltså om ett personaloptionsprogram där innehavaren ges rätt att förvärva en teckningsoption, som endast används som ett instrument för att praktiskt genomföra aktieförvärvet, kan omfattas av reglerna om kvalificerade personaloptioner i 11 a kap. IL.

HFD:s bedömning tar sin utgångspunkt i vad som är syftet med reglerna om kvalificerade personaloptioner. HFD konstaterar att reglerna utformats för att säkerställa att den anställde genom utnyttjandet av personaloptionen blir delägare i bolaget och därigenom får del av vinsten i bolaget. Enligt HFD:s uppfattning innebär användandet av teckningsoptioner, som omedelbart utnyttjas för förvärv av aktier, inte att optionsinnehavaren utnyttjar personaloptionerna för att förvärva något annat än andelar i bolaget.

Enligt HFD var således villkoren i 11 a kap. IL uppfyllda och förmånen av personaloptionen skulle därmed inte tas upp till beskattning. 

Kommentar

Utgången i målet är både glädjande och efterlängtad eftersom den osäkerhet som förelegat i denna fråga i vissa fall har hindrat företag från att genomföra personaloptionsprogram enligt reglerna i 11 a kap. IL. Skatteverkets inställning i frågan var formalistisk och ett avgörande i enlighet med denna hade försvårat tillämpningen av ett regelverk som redan är komplicerat. 

Läs domen här.

Har du frågor eller behöver ditt företag hjälp att strukturera ett optionsprogram? Tveka inte att kontakta oss.

Fler nyheter

Top