Nyheter

Moms och delade lokaler – glädjande besked från HFD

I en dom meddelad den 5 maj 2023 förklarar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att uthyrning kan omfattas av frivillig skattskyldighet för moms även när en lokal disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta.

Bakgrund

Fastighetsuthyrning är som utgångspunkt undantaget från moms. Det finns dock vissa möjligheter att frivilligt debitera moms på hyra, s.k. frivillig skattskyldighet. Detta är ofta fördelaktigt för hyresvärden som därigenom får avdragsrätt för ingående moms på investeringar och andra kostnader hänförliga till den upplåtna lokalen. För att bli frivilligt skattskyldig för en upplåtelse av fastighet, eller del av fastighet, krävs bland annat att den upplåtna ytan ska användas stadigvarande i en verksamhet som helt eller delvis är momspliktig, alternativt till vissa offentliga aktörer. Enligt Skatteverket är kravet på stadigvarande användning inte uppfyllt om hyresgästen inte kan disponera över den hyrda ytan med ensamrätt. 

I nu aktuellt mål hade ett fastighetsbolag yrkat avdrag för ingående moms hänförlig till uppförandet av en fastighet och i samband med inlämnad momsdeklaration angett att fastigheten upplåtits för en period om 10 år till en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen hade i sin tur upplåtit fastigheten i andra hand till två hyresgäster, med vilka den ekonomiska föreningen avsåg att samnyttja fastigheten under hela hyresperioden.

Skatteverket angav i omprövningsbeslut att kriterierna för frivillig skattskyldighet inte var uppfyllda i och med att byggnaden skulle samnyttjas och att bolaget som en konsekvens av att uthyrningen därmed var momsfri inte hade rätt till avdrag för den ingående momsen på byggnationen.

Förvaltningsrätten dömde till bolagets fördel. Domen upphävdes av kammarrätten som fastställde Skatteverkets omprövningsbeslut. Målet överklagades till HFD som beviljade prövningstillstånd.

Frågan som HFD hade att ta ställning till var om frivillig skattskyldighet, till följd av kravet på stadigvarande användning, kan vägras enbart av den anledningen att flera hyresgäster disponerar samma lokalyta, trots att samtliga hyresgäster bedriver momspliktig verksamhet eller är offentliga aktörer.

HFD:s avgörande

HFD konstaterade inledningsvis att innebörden av rekvisitet stadigvarande användning inte är helt klar. När rekvisitet infördes uttalades i förarbetena att syftet var att undvika situationer där skattskyldigheten ideligen förändras. Vidare framhölls att kravet på stadigvarande användning bör bedömas med utgångspunkt i fastighetsägarens avsikt med uthyrningen.

HFD har tidigare prövat om frivillig skattskyldighet kan tillämpas när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt, men under flera kortvariga hyresperioder, upplåta lokaler för användning i skattepliktig verksamhet och har då konstaterat att bestämmelserna om frivillig skattskyldighet kan vara uppfyllda (HFD 2015 ref. 62).

På samma sätt ansåg HFD i detta mål att den omständigheten att hyresgästerna kommer att disponera en lokalyta gemensamt inte i sig innebär att användningen inte skulle kunna vara stadigvarande. Även i denna situation bör det avgörande – för bedömningen av om uthyrningen är stadigvarande eller inte – vara fastighetsägarens avsikt med uthyrningen.

HFD uttalade därmed att kravet på stadigvarande användning inte innebär att frivillig skattskyldighet kan nekas enbart av det skälet att lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta.

Kommentar

Avgörandet, som kommer att medföra både praktiska och administrativa lättnader, inte minst för koncerner vars bolag vill samverka inom en och samma lokalyta, är mycket välkommet! En av flertalet momsrisker på grund av oavsiktliga fel och misstag i samband med uthyrning av lokaler kan nu strykas. Uthyrning av lokaler med moms kan ske trots att hyresgästerna nyttjar lokalen, eller fastigheten, gemensamt.  

Men trots det nya klargörandet kvarstår många utmaningar och det är fortsatt av vikt vid lokalupplåtelser att säkerställa att samtliga förutsättningar för frivillig skattskyldighet är uppfyllda. För trots det nya avgörandet gäller enligt tidigare praxis från HFD att frivillig skattskyldighet bara kan medges för en viss fastighet eller en viss del av en fastighet (exempelvis lokal). Det är därför inte möjligt att debitera moms vid upplåtelse av en procentuell andel av en yta. Om det i en avgränsad del av en fastighet bedrivs verksamhet som endast till viss del är momspliktig kan däremot frivillig skattskyldighet medges för hela den delen av fastigheten.

Det nya avgörandet väcker även nya frågor. Till exempel om moms kan debiteras på hyra till momspliktiga hyresgäster om lokalytan samnyttjas med momsfria hyresgäster. Enligt vår bedömning bör detta vara möjligt vilket även skulle innebära nya möjligheter vid upplåtelse av lokaler till momsfria hyresgäster. Det återstår dock att se hur Skatteverket kommer att tolka avgörandet. Skatteverket har ännu inte publicerat någon rättsfallskommentar.

Har ni några frågor eller vill veta mer om hur avgörandet kan påverka er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss.

Maria Thuresson
Partner
+46 76 877 14 38
[email protected]

Madeleine Wass
Partner
+46 73 152 52 24
[email protected]

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter