Nyheter

Slut på momsavdrag för PE-fonder enligt Skatteverket

Skatteverket har den 2 februari 2024 publicerat en rättsfallskommentar efter dom från kammarrätten 2023-05-30 gällande avdrag för ingående moms på kostnader för en momsgrupp som förutom tjänster till dotterbolag bedrev investeringsverksamhet genom en private equity-fond. Efter att prövningstillstånd inte medgivits av Högsta Förvaltningsdomstolen ser nu Skatteverket över tidigare ställningstagande om avdragsrätt för holdingbolag med följden att investeringsverksamhet som riskkapitalbolag bedriver ska anses utgör en icke-ekonomisk verksamhet utan rätt till momsavdrag.

Bakgrund

I en momsgrupp utgjorde två bolag tillsammans en private equity-fond vars verksamhet bestod i att förvärva, äga och realisera investeringar i onoterade bolag. Fonden förvaltades internt av ett tredje bolag inom gruppen. Momsgruppen tillhandahöll momspliktiga management- och rådgivningstjänster till ett av fonden ägt dotterbolag (investeringsbolag) utanför momsgruppen, som i sin tur direkt eller indirekt ägde portföljbolag. Därutöver tillhandahöll momsgruppen momsfri utlåning mot ränta. Momsgruppen fakturerade momspliktiga tjänster och gjorde avdrag för ingående skatt enligt en omsättningsbaserad fördelningsnyckel där de momsfria ränteintäkterna beaktades.

Enligt momsgruppen bestod verksamheten i att tillhandahålla momspliktiga tjänster till bolag inom samma sfär. Eftersom momsgruppen inte hade för avsikt att avyttra aktier utan endast att utveckla andra bolag – i allt väsentligt på samma sätt som andra aktiva holdingbolag som tillhandahåller stödtjänster till koncernbolag – har momsgruppen rätt till avdrag för moms på kostnaderna i verksamheten.

Enligt kammarrätten utgjorde inte momsgruppen ett renodlat holdingbolag eftersom momsgruppens tillhandahållande av tjänster mot ersättning till dotterbolaget endast utgjorde en mindre del av gruppens samlade verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten bestod i stället, enligt kammarrätten, av att direkt eller indirekt göra aktieinvesteringar och förvalta aktieinnehavet i syfte att öka sina portföljbolags värden för att efter en tid sälja andelarna med vinst och därigenom skapa intäkter till sina investerare. Eftersom den del som avser investeringsverksamhet utgör en icke-ekonomisk verksamhet som faller utanför momsområdet ansåg kammarrätten att en fördelning av den ingående skatten måste göras mellan gruppens ekonomiska verksamhet och dess icke-ekonomiska verksamhet. Den av Skatteverket tillämpade kostnadsbaserade fördelningsnyckeln för avdragsrätten framstod vidare som skälig.

Bolaget har överklagat domen till HFD som 2023-12-12 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Skatteverkets rättsfallskommentar

Skatteverket har i tidigare ställningstagande avseende holdingbolag uttalat att bolag som har till syfte att köpa, förädla och sälja andelar och göra vinst på försäljningen, s.k. riskkapitalbolag, bedriver en blandad verksamhet med begränsad avdragsrätt för moms om de förutom en verksamhet som består av momsfri avyttring av andelar även tillhandahåller momspliktiga tjänster mot ersättning till dotterbolag.

Enligt Skatteverket stämmer inte ställningstagandet helt överens med kammarrättens avgörande eftersom en investeringsverksamhet, som bedrivs genom en private equity-fond, i sig utgör en icke-ekonomisk verksamhet som medför att ingående moms på gemensamma kostnader ska fördelas mellan den ekonomiska och den icke-ekonomiska verksamheten.

Skatteverket avser att utveckla sin syn i ett nytt ställningstagande.

Kommentar

Momsavdrag i holdingbolag har länge varit föremål för tvister med Skatteverket. I och med Skatteverkets nya synsätt är det återigen avdragsrätten som ifrågasätts och nu är det alltså holdingbolag med investeringsverksamhet, s.k. riskkapitalbolag, som är i fokus.

När det gäller kammarrättens avgörande hade det enligt vår mening varit önskvärt att kammarrätten mer utförligt preciserat på vilket sätt investeringsverksamheten bedömdes vara åtskild från momsgruppens ekonomiska verksamhet i form av tjänster till dotterbolag, men även vad en separat icke-ekonomisk investeringsverksamhet mer bestämt får anses bestå av. Klart är dock att det inte har påverkat bedömningen att eventuell framtida aktieavyttring var avsedd att ske längre ner i strukturen.

Eftersom kammarrättens avgörande såvitt vi känner till utgör det enda i sitt slag och frågan inte heller har prövats i högre instans, varken av Högsta Förvaltningsdomstolen eller EU-domstolen, är det enligt vår mening beklagligt att prövningstillstånd inte har medgivits. Med hänsyn till de oklarheter som föreligger och inte minst att även aktiva holdingbolag som inte utgör PE-fond normalt också har ett syfte att utveckla dotterbolag och att uppbära vinstutdelning ser vi risk för ytterligare processer i domstol framöver innan frågan slutligt avgjorts.

Som alltid när det gäller holdingbolag ligger annars nära tillhands att anse att den avgörande faktorn vid konstaterandet av att avdragsrätt ej föreligger helt enkelt tycks vara ”den stora diskrepansen mellan kostnader och intäkter”.

Det återstår ännu att se hur Skatteverkets ställningstagande kommer att utformas men en trolig tolkning är att Skatteverket anser att kammarrättens avgörande ska tillämpas generellt när det gäller den verksamhet och bolag som Skatteverket definierar som riskkapitalbolag och inte enbart avseende PE-fonder som står under Finansinspektionens tillsyn.  

Det finns därför all anledning för företag som bedriver investeringsverksamhet och som gör avdrag för moms att se över om momshanteringen kan påverkas av det nya synsättet, dvs. om kostnaderna i verksamheten helt eller delvis kan anses hänförliga till en icke-ekonomisk investeringsverksamhet och därmed vara icke avdragsgilla.

Eftersom Skatteverket normalt tillämpar en fördelningsnyckel som sätter kostnaderna i förhållande till momspliktiga intäkter med effekt att momsavdrag endast medges till den del och omfattning som det finns momspliktig försäljning finns även anledning att se över prissättning på tjänster till dotterbolag och andra fördelningsnycklar som ger ett mer rättvisande resultat.

Har ni några frågor eller vill veta mer om hur det nya synsättet kan påverka er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss.

Maria Thuresson
Partner
+46 76 877 14 38
[email protected]

Madeleine Wass
Partner
+46 73 152 52 24
[email protected]

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter

Event

Unum Tax bjuder in till skatteträff den 18 oktober 2023

Unum Tax bjuder in till en informativ eftermiddag med intressanta ämnen och efterföljande mingel.

Vi går bland annat igenom relevanta moms- och inkomstskattenyheter inför det kommande året, skattefrågor i en högräntemiljö och skattefrågor i lågkonjunktur.