Nyheter

Unum Tax vinner i HFD gällande beskattning av bolag med kvalificerade personaloptions-program

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har den 22 juni 2023 bekräftat att en överföring av teckningsoptioner som en del av leveransen av aktier till anställda inte utlöser uttagsbeskattning av bolag som har gett ut s.k. kvalificerade personaloptioner. Avgörandet är mycket glädjande och kommer att förenkla användningen av kvalificerade personaloptionsprogram framöver. Unum Tax har haft förmånen att företräda det sökande bolaget i denna process.

Bakgrund

Reglerna kring kvalificerade personaloptioner möjliggör för nystartade mindre bolag att tilldela personaloptioner till anställda utan att någon skattepliktig förmån uppkommer för de anställda. Reglerna infördes för att göra det enklare för sådana bolag att rekrytera eller behålla nyckelpersoner och har varit mycket populära.

Turerna kring beskattningen av kvalificerade personaloptioner har varit många ända sedan reglerna ursprungligen infördes 2018. Inledningsvis var frågan om bolag som ville införa kvalificerade personaloptionsprogram kunde använda sig av teckningsoptioner för att säkerställa leveransen av aktier till de anställda, något som Skatteverket menade inte var förenligt med regelverket. Frågan prövades och godkändes av Högsta förvaltningsdomstolen i avgörandet HFD 2020 ref. 39, något som sedermera föranledde en lagändring. Unum Tax hade förmånen att vara ombud även i den processen.

Lagändringen innebar att bolag kunde ställa ut teckningsoptioner för att säkerställa den framtida leveransen av aktier till de anställda. Eftersom onoterade bolag inte kan äga egna aktier är teckningsoptioner det mest gångbara alternativet för många bolag. Ett annat alternativ är att bolag nyemitterar aktier direkt till anställda när personaloptionerna utnyttjas, något som förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om nyemission varje gång anställda utnyttjar personaloptioner. Användandet av teckningsoptioner utgör således det mest praktiska tillvägagångssättet för onoterade bolag att säkerställda den framtida leveransen av aktierna.

Efter lagändringen var det emellertid oklart om själva överlåtelsen av teckningsoptionerna till de anställda, som ett led att överlåta aktierna, medförde några beskattningskonsekvenser för bolag som överför teckningsoptionerna. Med anledning av den osäkerhet som fanns kring beskattningen vid överlåtelsen av teckningsoptioner sökte ett bolag, som hade ställt ut personaloptioner, om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Skatterättsnämnden bedömde att bolaget inte skulle beskattas eftersom överföringen av teckningsoptionerna skulle ses som ett inledande steg i tilldelningen av aktierna. Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked till HFD.

HFD:s avgörande

HFD konstaterar inledningsvis att om en anställd får en tillgång av annat slag än pengar, såsom teckningsoptioner, från sin arbetsgivare är utgångspunkten att arbetsgivaren ska beskattas som om tillgången har avyttrats till marknadspris (s.k. uttagsbeskattning). En nyemission av aktier till anställda beskattas emellertid inte hos det emitterande bolaget med anledning av att nyemissionen resulterar i en ökning av bolagets egna kapital genom ett tillskott från aktieägarna och inte genom vinster i bolagets verksamhet. Mot denna bakgrund konstaterar domstolen att om bolaget valt att nyemittera aktier till de anställda i stället för att överlåta teckningsoptioner skulle bolaget inte beskattas.

HFD konstaterar därefter att användningen av teckningsoptioner är ett i aktiebolagslagen anvisat och reglerat förfarande för förvärv av nya aktier. Vidare understryker domstolen att bolagets innehav av teckningsoptionerna uteslutande motiveras av att löpande kunna säkerställa leveransen av aktier till de anställda, vilka inte kan använda teckningsoptionerna för något annat ändamål än att omedelbart teckna aktier i bolaget. Enligt HFD saknas det därför anledning att beskatta bolaget annorlunda än om bolaget nyemitterat aktier direkt till de anställda. Överföringen av teckningsoptionerna till de anställda skulle därmed inte resultera i någon beskattning av bolaget.

Kommentar

HFD:s avgörande är mycket glädjande och tillika viktigt för alla bolag som redan har gett ut, eller önskar ge ut, kvalificerade personaloptioner. Domen undanröjer slutligen den osäkerhet kring leveransen av aktier till anställda som omgärdat reglerna om kvalificerade personaloptioner ända sedan reglernas tillkomst 2018. Genom domen har det nu klarlagts att teckningsoptionsalternativet är skatterättsligt gångbart, och förhoppningsvis har vi äntligen ett fungerande regelverk för kvalificerade personaloptioner.

Har du frågor eller behöver ditt bolag hjälp att strukturera ett optionsprogram? Tveka inte att kontakta oss.

Karl-Johan Nörklit
Partner
[email protected]
+46 76 106 04 04
Axel Sundqvist
Associate
[email protected]
+46 73 141 90 99

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter