Nyheter

Nya regler för beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen har nu överlämnat propositionen med förslag om att införa ett nytt arbetsgivarbegrepp i svensk rätt, vilket innebär betydelsefulla förändringar för svenska företag som anlitar utländska arbetstagare. Syftet med det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet är att tillse att fler utländska arbetstagare än tidigare betalar skatt i Sverige.

Regeringens förslag

Med dagens s.k. formella arbetsgivarbegrepp är den avgörande frågan för beskattningen av utländska arbetstagare som arbetar i Sverige vem som betalar ut lönen. Bland annat gäller att utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige och som får lön från ett utländskt företag som inte har ett fast driftställe i Sverige kan undgå beskattning här om vistelsen inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. 

Genom det nya arbetsgivarbegreppet blir den avgörande frågan i stället för vem arbetet utförs. Om ett utländskt företag anses hyra ut arbetskraft för arbete åt ett svenskt företag ska 183-dagarsregeln inte längre gälla och arbetstagaren ska därför beskattas i Sverige. För att förslaget inte ska påverka internationella koncerner där anställda reser mellan olika kontor föreslås de nya reglerna inte omfatta kortare vistelser, om högst 15 dagar, under förutsättning att arbetet i Sverige inte överstiger sammanlagt 45 dagar under ett kalenderår. 

Det föreslås vidare ändrade regler när det gäller skyldigheten att göra skatteavdrag från löner som betalas ut för arbete i Sverige. Bland annat kommer utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige att bli skyldiga att göra skatteavdrag.

Konsekvenser för arbetstagare och företag

Personer som beskattas för samma inkomst i både Sverige och sitt hemland kan normalt sett få beskattningen i hemlandet undanröjd genom tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Förslaget kommer dock att medföra en ökad administration för både arbetstagarna och företagen. Bland annat kommer arbetstagare bli skyldiga att lämna inkomstdeklaration eller ansöka om beskattning enligt SINK, och företag som saknar fast driftställe i Sverige kommer att behöva registrera sig i Sverige för att fullgöra skyldigheten att göra skatteavdrag och lämna arbetsgivardeklarationer. Internationella företag kommer vidare att behöva hitta rutiner för att säkerställa hur många dagar som utländska medarbetare arbetar i Sverige. 

Reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2021.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss

Fler nyheter

Top