Nyheter

Moms på uttaxerade finansieringsbidrag vid samfällighetsförenings uppförande av garage

I ett förhandsbesked den 4 maj 2023 har Skatterättsnämnden (SRN) funnit att en samfällighetsförening ska ta ut moms inte bara på föreningens upplåtelse av p-platser i parkeringshus utan även på den ersättning som erhålls från medlemmar i form av uttaxering av finansieringsbidrag och drifts- och underhållsbidrag.

Bakgrund

Enligt tidigare svensk praxis har en samfällighetsförenings genomförande till medlemmar för det ändamål för vilken den bildats inte ansetts innebära att föreningen därigenom omsatt en momspliktig vara eller tjänst, förutsatt att tillhandahållandena avsett delägarfastigheternas egna behov. Mot bakgrund av ett EU-avgörande i december 2020 (C-449/19, WEG Tevesstraße), men framför allt Skatteverkets tolkning av avgörandet i ett ställningstagande publicerat under 2022, har den svenska tillämpningen kommit att ifrågasättas.

SRN har i två tidigare förhandsbesked detta år bedömt att en samfällighetsförening för förvaltning av väg respektive kör- och gångvägar, besöksparkering, lekplats, naturmark, dagvattenledning och vägbelysning, ska lägga moms på de belopp som uttaxeras medlemmarna.

I det nu aktuella förhandsbeskedet hade en samfällighetsförening bildats för ändamålet att uppföra och förvalta en gemensamhetsanläggning bestående av ett parkeringshus. Samfällighetsföreningen skulle sedan upplåta parkeringsplatser främst till boende i medlemsfastigheterna men i viss mån även till utomstående.

För att finansiera uppförandet av parkeringshuset övervägde föreningen att genomföra en uttaxering av finansieringsbidrag varvid medlemmarna skulle komma att tillskjuta kapital till föreningen.

För att finansiera löpande drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen avsåg föreningen att uttaxera bidrag av medlemmarna samt upplåta parkeringsplatser mot ersättning.

De frågor som SRN hade att ta ställning till var om (1) föreningens upplåtelse av parkeringsplatser till andra än medlemmarna utgör omsättning i momshänseende, samt (2 och 3) om uttaxerade bidrag för uppförande samt drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen utgör ersättning för tillhandahållande av varor eller tjänster (omsättning), och om så är fallet om omsättningarna är momspliktiga.

Skatterättsnämndens bedömning

SRN inleder med att konstatera att frågan i detta fall är om rättsutvecklingen, och då framför allt EU-domstolens praxis, medför en förändrad bedömning av samfällighetsföreningars tillhandahållanden till dess medlemmar jämfört med tidigare svensk praxis. Närmare bestämt om en samfällighetsförening, som inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag uppför och förvaltar ett parkeringsgarage, i egenskap av beskattningsbar person anses tillhandahålla medlemmarna tjänster mot ersättning bestående av finansierings- respektive drifts- och underhållsbidrag.

När det gäller tillhandahållande mot ersättning redogör SRN för att föreningen bildades i samband med att gemensamhetsanläggningen bildades, att föreningens ändamål enligt stadgarna är att förvalta gemensamhetsanläggningen, att bidrag som uttaxeras av medlemmarna grundas på de andelstal som bestämdes vid förrättningen och att det följer av anläggningslagen att varje medlems andel fastställs mot bakgrund av vad som är skäligt med hänsyn till den nytta respektive den omfattning som medlemmen beräknas använda anläggningen.

Föga överraskande bedömde SRN, i likhet med samfällighetsföreningen och Skatteverket, vad gäller den första frågan, att föreningens upplåtelse av parkeringsplatser till andra än medlemmarna mot ersättning utgör momspliktig omsättning.

Därefter konstaterar SRN att det är fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan föreningen och dess medlemmar där ersättningen i form av uttaxerade belopp utgör det faktiska motvärdet för de tjänster (uppförande, drift och underhåll) som föreningen tillhandahåller inom ramen för sitt ändamål att förvalta anläggningen. Enligt SRN föreligger det därmed ett sådant direkt samband mellan föreningens tillhandahållande av tjänster och den mottagna ersättningen som krävs för att en omsättning ska anses föreligga. Att medlemmens andel har fastställts i anläggningsbeslut av Lantmäteriet och inte har beräknats efter exakt hur ofta medlemmen använder gemensamhetsanläggningen föranleder, enligt SRN, ingen annan bedömning. Omsättningen är momspliktig.

Tre ledamöter (av sju) är skiljaktiga och anser i motsats till majoriteten, att föreningen inte ska anses bedriva ekonomisk verksamhet i relation till delägarna och att det därför inte ska utgå någon moms på uttaxerade finansieringsbidrag samt drifts- och underhållsbidrag.

Kommentar

Förhandsbeskedet ger enligt vår mening uttryck för en alltför långtgående tolkning av EU-domstolens praxis och begreppet ekonomisk verksamhet. EU-domstolen har funnit att en samfällighetsförening som drev ett kraftvärmeverk och levererade värme till sina medlemmar mot en ersättning som fastställdes i förhållande till medlemmens individuella värmekonsumtion efter avläsning från medlemmens individuella mätare, omfattades av moms. Vi delar inte nämndens, tillika Skatteverkets, uppfattning att en samfällighetsförening som bedriver utåtriktad parkeringsverksamhet även tillhandahåller förvaltningstjänster till sina medlemmar. Vid en jämförelse med ovannämnda EU-avgörande är det för oss inte uppenbart hur det uttaxerade beloppet ska anses utgöra det faktiska motvärdet av en identifierbar tjänst som medlemmarna nyttjar.

Eftersom medlemmar i en samfällighetsförening ofta är bostadsrättsföreningar eller privatpersoner utan avdragsrätt för moms finns en risk för inlåst moms vid uppförande av gemensamhetsanläggningar som exempelvis parkeringshus. Utöver detta tillkommer dessutom en ökad administration för alla landets samfällighetsföreningar som har en omsättning överstigande en tröskel om 80 000 kr per år.

Detta är det tredje förhandsbeskedet avseende samfällighetsföreningar inom relativt kort tid, därtill har SRN meddelat ett liknande avgörande avseende en ekonomisk förening (bredbandsförening). Samtliga är överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen och vi följer utvecklingen noggrant.

Om utgången står sig i överinstans medför det långtgående konsekvenser för landets samfällighetsföreningar som i ökad utsträckning kommer vara skyldiga att debitera moms.

Inte minst mot bakgrund av att Skatteverket tillämpar reglerna i enlighet med sitt ställningstagande finns det dock redan nu skäl att se över momshanteringen, både för momsregistrerade och ej momsregistrerade föreningar.

Har ni frågor om hur förhandsbeskedet påverkar er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss.

Maria Thuresson
Partner
+46 76 877 14 38
[email protected]
Madeleine Wass
Partner
+46 73 152 52 24
[email protected]
Erik Blomquist
Associate
+46 72 527 21 49
[email protected]

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter