Nyheter

Förslag till ny lag om källskatt på utdelning

Den 29 april 2020 publicerade Finansdepartementet en promemoria med förslag till nya regler om källskatt på utdelningar. De nya reglerna föreslås ersätta den nuvarande kupongskattelagen och ska tillämpas på utdelningar från och med den 1 juli 2022. Promemorian är nu föremål för remissbehandling med sista svarsdag den 14 augusti 2020.

De viktigaste delarna i förslaget innebär i korthet följande:

  • Skattesatsen för källskatt på utdelning föreslås bli 30 % och är därmed oförändrad i jämförelse med nuvarande kupongskatt.
  • Skattskyldiga är enligt förslaget personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige och som har rätt till utdelningen vid utdelningstillfället. Vem som har rätt till utdelningen ska enligt förslaget ligga närmare det internationella begreppet ”beneficial owner” i OECD:s modellavtal.
  • Det föreslås ett flertal undantag från skattskyldighet för källskatt. Förslaget innebär i vissa avseenden en utvidgning och i andra fall en inskränkning i förhållande till nu gällande undantag. 
  • En utländsk juridisk person får från den skattepliktiga utdelningen dra av kostnader som har ett direkt samband med utdelningen. Enligt promemorian är dock utrymmet för avdrag ”ganska litet”.
  • Anstånd kan medges med betalning av källskatt när mottagaren är en utländsk juridisk person med underskott som är hemmahörande inom EES eller i ett land som Sverige har ett skatteavtal med.
  • Skatteflyktslagens tillämpningsområde föreslås utvidgas till att omfatta den nya lagen och den s.k. bulvanregeln försvinner.
  • Det införs ett krav på att lämna information på individnivå i skattedeklarationen för att kunna få en reducerad skattesats enligt skatteavtal direkt vid utdelningstillfället.
  • Ansvaret för skatteavdrag ska fortsatt åvila det utdelande bolaget. Om utdelningen betalas till en godkänd mellanhand övergår ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatten på mellanhanden.
  • Tidsfristen för att ansöka om återbetalning av källskatt förlängs till som längst sex år efter utgången av det kalenderår som ett beskattningsår går ut.

Förslaget förväntas leda till ett varaktigt ökat uttag av källskatt på utdelningar med 870 miljoner kronor per år. 

Vår kommentar 

Den nu gällande kupongskattelagen är från 1970 och är i flera delar föråldrad och svårtillämpad. Det är därför i grunden positivt att lagen ersätts med ett nytt modernt regelverk som är bättre anpassat efter den utveckling som skett på det internationella planet. 

Vad som särskilt kan noteras är att förslaget innehåller ett flertal regler för att motverka skattebortfall och kringgåenden.

För det första regleras att det är den som har rätt till utdelningen (beneficial owner) som är skattskyldig till källskatt, vilket bl.a. förhindrar att mottagaren av utdelningen endast agerar som mellanhand för någon annan som får fördelarna av utdelningen. För det andra slopas den s.k. bulvanregeln, som sällan har tillämpats i praktiken, och i stället görs skatteflyktslagen tillämplig på källskatt. Enligt promemorian ska tolkningen av skatteflyktslagen göras i enlighet med skatteflyktsbestämmelsen i det s.k. moder-/dotterbolagsdirektivet.

Om förslaget leder till lagstiftning skulle dessa förändringar sammantaget innebära att det framöver kan bli svårare att undgå källskatt på utdelning genom att exempelvis använda sig av holdingbolag utan verklig egentlig etablering i det land där bolaget är registrerat. 

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss

Fler nyheter

Top