Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om ränteavdrag för ränta till investmentföretag

I avgörandet som avser de nya riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna som infördes 2019 medges sökanden avdrag för räntekostnader hänförliga till ett lån från sitt koncernmoderbolag. Avgörandet innebär en förbättring avseende möjligheten att erhålla förhandsbesked avseende de aktuella reglerna gentemot vad som gällt för de tidigare avdragsbegränsningsreglerna. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande tyder också på en något generösare tolkning av de nya reglerna än den som har gjorts av underinstanserna avseende de tidigare avdragsbegränsningsreglerna.

Enligt de riktade ränteavdragsbegränsningsregler som gäller från 2019 får ränta på interna lån inte dras av om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. För investmentföretag gäller en presumtion med innebörden att interna lån till intresseföretag inte ska anses uteslutande eller så gott som uteslutande skatte­motiverade under förutsättning att investment­företagets externa skulder överstiger de interna fordringarna på intresseföretagen. 

I en ansökan om förhandsbesked ville det sökande bolaget ha besked om avdragsrätt förelåg för räntan på ett förvärvslån från koncernens moderbolag. Moderbolaget som är ett investmentföretag hade skattemässiga underskott från tidigare år och saknade koncernbidrags­rätt med sökanden. Skuldförhållandet skulle således kunna medföra en väsentlig skatteförmån för intresse­gemenskapen genom att sökanden beviljades avdrag för räntekostnaden samtidigt som motsvarande ränteinkomst inte skulle bli föremål för en effektiv beskattning hos moderbolaget i närtid.

Av förutsättningarna i ärendet framgick bl.a. att lånet hade finansierat ett externt förvärv och att lånevillkoren medförde en möjlighet för sökanden att kapitalisera förfallen räntan och lägga den till huvudskulden. Räntan på det interna lånet avvek inte anmärkningsvärt mycket från den genomsnittliga räntan på investment­företagets externa lån och den externa upplåningen översteg samtidigt den koncerninterna utlåningen till intresseföretagen på ett sådant sätt att presumtionen mot ett så gott som uteslutande skattemotiverat skuldförhållande var uppfylld.  

Den huvudsakliga frågan i förhandsbeskedet var om skuld­förhållandet kunde anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande med anledning av den skatteförmån som skulle kunna komma att uppstå för intressegemenskapen. 

Skatterättsnämnden fann vid sin bedömning att skuldförhållande inte uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen skulle få en sådan skatteförmån.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. Avgörande för bedömningen var att presumtionen mot ett så gott som uteslutande skattemotiverat skuldförhållande gällde eftersom investmentföretagets externa skulder översteg utlåningen till intresseföretagen. Samtidigt fanns inte skäl att bryta presumtionen då skillnaden i räntenivå mellan investmentföretagets externa lån och de interna lånen till sökanden inte framstod som anmärkningsvärd och räntevillkoren inte heller i övrigt avvek från vad som kund anses marknadsmässigt. Ett justitieråd var skiljaktigt och ansåg att eventuell kapitaliserad ränta gav upphov till nya skuldförhållanden för vilka avdragsrätten skulle prövas separat, en inställning som hade förespråkats av Skatteverket. 

Avseende de tidigare ränteavdragsbegränsningsreglerna som gällde från 2013 till och med 2018 var det inte möjligt att erhålla några förhandsbesked eftersom HFD ansåg att reglerna gav upphov till bevis- och utredningsfrågor som inte lämpade sig för förhandsbesked. Efter det att reglerna snävats in 2019 fanns en förhoppning om att förhandsbesked skulle kunna meddelas avseende de nya reglerna. Det är därför positivt att HFD nu också klargör att detta är möjligt och att det inte längre föreligger några generella hinder mot att erhålla förhandsbesked. Detta torde medföra att en stor del av den osäkerhet som under en längre tid har funnits avseende tillämpningen av de tidigare reglerna nu kan undanröjas avseende de nya reglerna.

I avgörandet synes HFD även förespråka en generösare tillämpning av de nya reglerna än den som gällt i under­instanserna avseende de tidigare reglerna. Till exempel har Kammarrätten i Stockholm vid en prövning mot de tidigare reglerna bedömt att avdragsrätt inte föreligger för liknande skuldförhållanden mellan samma investmentföretag och dess intresseföretag. 


Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss

Fler nyheter

Top