Nyheter

HFD: Syntetiska optioner behandlas på samma sätt som köpoptioner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat frågan om syntetiska optioner som en anställd förvärvar från arbetsgivarens moderbolag − på villkor att bolaget har rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om den anställde lämnar sin anställning – ska behandlas som värdepapper vid beskattningen (HFD:s dom den 12 december 2022, mål nr 6234-21).

Bakgrund

Beskattningen av en anställds förvärv av aktier eller optioner från arbetsgivaren på förmånliga villkor beror enligt huvudregeln på om aktien/optionen utgör ett värdepapper. Ett förmånligt förvärv av värdepapper ska enligt den s.k. värdepappersregeln i 10 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen beskattas redan vid förvärvet även om det förenats med villkor som innebär inskränkningar i förfoganderätten. Detta medför att en senare värdeuppgång beskattas i inkomstslaget kapital och inte tjänst.

När det gäller aktier och teckningsoptioner är det sedan tidigare klarlagt att arbetsgivaren kan ha rätt att under viss tid köpa tillbaka aktien eller optionen till ett pris under marknadsvärdet om den anställdes anställning upphör, utan att aktien eller teckningsoptionen förlorar sin karaktär av värdepapper (RÅ 2010 not. 129).

När det gäller köpoptioner framgår av praxis att villkor som innebär att förvärvade optioner förfaller och inte kan utnyttjas om innehavaren lämnar sin anställning medför att de inte anses utgöra värdepapper vid beskattningen. Om däremot innehavaren har rätt till marknadsmässig ersättning vid återköp, och uteblivet återköp inte leder till att optionerna förfaller, förlorar de inte sin karaktär av värdepapper, se HFD 2021 ref. 67. Däremot har ett villkor om återköp för ett pris under marknadsvärdet inte prövats avseende köpoptioner.

Det har i tidigare praxis slagits fast att en syntetisk option utan förfoganderättsinskränkningar kan utgöra ett värdepapper (RÅ 1997 ref. 71). Det har dock inte prövats om förfoganderättsinskränkningar medför att en syntetisk option förlorar sin karaktär av värdepapper.

HFD:s avgörande

Det nu prövade målet gäller syntetiska optioner, dvs. optioner som inte ger rätt att förvärva aktier utan endast en rätt att erhålla kontant ersättning baserad på värdeutvecklingen på en underliggande aktie. I målet hade det utställande bolaget rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om den anställde skulle lämna sin anställning. Underinstanserna ansåg liksom Skatteverket att villkoret om att bolaget hade rätt att återköpa optionerna om innehavaren avslutade sin anställning medförde att den anställde inte hade någon ovillkorlig rätt att behålla optionerna vid anställningens slut. Villkoret innefattade därför enligt underinstanserna ett krav på fortsatt anställning för att den anställde skulle få behålla redan förvärvade optioner vilket innebar att optionerna inte kunde behandlas som värdepapper.

HFD ansåg dock att det inte fanns skäl att i detta hänseende göra skillnad mellan köpoptioner och syntetiska optioner. Även i förevarande fall förelåg enligt HFD en rätt till marknadsmässig ersättning om det utställande bolaget skulle påkalla återköp, och uteblivet återköp ledde inte heller till att optionerna skulle förfalla. De syntetiska optionerna skulle därför behandlas som värdepapper vid beskattningen vilket innebär att en framtida avyttring genom återköp ska beskattas enligt kapitalvinstreglerna.

Kommentar

Utgången i målet var enligt vår bedömning väntad. Det är svårt att motivera en skillnad i beskattningen mellan en köpoption och en syntetisk option med enahanda villkor.

Vad som hade varit intressant att få svar på är om det skulle bli samma utgång om utställaren skulle ha rätt att köpa tillbaka optionerna till ett pris under marknadsvärde, eller om ett sådant villkor skulle göra att optionen förlorar sin karaktär av värdepapper. När det gäller teckningsoptioner är som bekant sådana villkor och andra förfoganderättsinskränkningar under en begränsad tid i allmänhet tillåtna utan att optionerna förlorar sin karaktär av värdepapper. Det har diskuterats om just den fria överlåtbarheten var en bidragande omständighet till att teckningsoptionerna inte förlorade sin karaktär av värdepapper eller om det var på grund av att de liksom aktier utgör instrument utgivna enligt reglerna i aktiebolagslagen.

Det kan dock vara så att den anställdes förfoganderätt är så begränsad att det inte är fråga om ett förvärv av ett värdepapper (se RÅ 2004 ref. 35 I avseende finska teckningsoptioner). Annars borde såväl en köpoption som en syntetisk option som är fritt överlåtbar kunna falla in under begreppet värdepapper även om innehavaren inte har en ovillkorlig rätt att få betalt motsvarande fulla marknadsvärdet vid ett återköp. I avvaktan på ett klarläggande från högsta instans är det dock tillrådligt att föreskriva att optionsinnehavaren vid ett återköp ska ha rätt att erhålla marknadsmässig ersättning.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Ulf Tivéus
Partner
+46 76 879 26 03
[email protected]

Alexander Lindmark
Partner
+46 70 246 53 79
[email protected]

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter

Event

Unum Tax bjuder in till skatteträff den 18 oktober 2023

Unum Tax bjuder in till en informativ eftermiddag med intressanta ämnen och efterföljande mingel.

Vi går bland annat igenom relevanta moms- och inkomstskattenyheter inför det kommande året, skattefrågor i en högräntemiljö och skattefrågor i lågkonjunktur.