Nyheter

Inget momsavdrag för kontorsutrustning i anställdas hem

I en dom den 2 juni 2023 fastställer Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked att avdragsförbudet för ingående moms är tillämpligt när en arbetsgivare förvärvar skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas hem för att användas vid hemarbete.

Bakgrund

Den som bedriver en momspliktig verksamhet har som utgångspunkt rätt att dra av moms på kostnader i verksamheten. Ett särskilt avdragsförbud finns dock för ingående moms som är hänförlig till stadigvarande bostad.

I det aktuella målet har ett bolag tagit fram ett erbjudande till kontorsanställda som har sådana arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån. I korthet består erbjudandet av att den anställde kan göra ett inköp av skrivbord och skrivbordslampa för bolagets räkning, och sedan ersättas av bolaget för inköpet.

Som vi tidigare skrivit om har HFD uttalat att inköpen som de anställda gör enligt erbjudandet från bolaget ska anses ske för bolagets räkning och därmed att de aktuella varorna ska anses vara förvärvade i bolagets verksamhet. HFD tog dock aldrig ställning till frågan om de aktuella inköpen omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad utan återförvisade målet till SRN.

Majoriteten i SRN bedömde, i linje med Skatteverket, att de aktuella förvärven omfattades av avdragsförbudet. Bolaget överklagade förhandsbeskedet till HFD som nu avgjort frågan om avdragsförbudet är tillämpligt med avseende på en arbetsgivares förvärv av skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas hem för att användas vid arbete hemifrån.

HFD:s bedömning

HFD konstaterar inledningsvis att det särskilda avdragsförbudet för stadigvarande bostad är en schablonregel som ska tillämpas oavsett om verksamheten är momspliktig eller inte, och vidare att den i praxis framför allt har aktualiserats när det gäller kostnader för själva bostadsbyggnaden. Enligt HFD har det dock inte någon avgörande betydelse för förbudets tillämplighet att det rör sig om lös egendom.

Efter att ha utgått ifrån premissen att arbetsplatserna i hemmen inte kommer att vara avskilda från bostaden i övrigt konstaterar HFD att både skrivbord och skrivbordslampor är vanligt förekommande i bostäder och kan användas för privat bruk. Mot bakgrund av detta finner HFD att avdragsförbudet för stadigvarande bostad är tillämpligt i det aktuella fallet och fastställer därmed SRN:s förhandsbesked.

Kommentar

Inte minst mot bakgrund av den starka trend med ökad andel hemarbete som tagit fart under de senaste åren är utgången olycklig. HFD hade i målet möjlighet att göra en mer nyanserad bedömning av avdragsförbudets tillämplighet men tog den inte. I praktiken medför avgörandet alltså att ingående moms på kontorsutrustning ska hanteras olika beroende på om utrustningen placeras i den anställdes hem eller på företagets kontor och att den endast är avdragsgill i det senare fallet.

I och med avgörandet är det även definitivt klarlagt att avdragsförbudet gäller för lös egendom – i målet skrivbord och skrivbordslampor. I sammanhanget kan det däremot noteras att HFD under 2004 har uttalat att en arbetsgivare har rätt till momsavdrag när kontorsutrustning i form av en persondator anskaffas för att placeras i hemmet hos en anställd, förutsatt att arbetsgivaren kan visa att den anställde ska använda datorn i sitt arbete. Detta trots att HFD även i detta mål beaktade att en persondator får anses vara en sådan vara som med hänsyn till sin karaktär kan lämpa sig såväl för privat bruk som för användning i en ekonomisk verksamhet.

Målet från 2004 är överspelat av andra skäl men exakt var gränsen för avdragsförbudet går är enligt vår mening inte helt klarlagt. Mot bakgrund av HFD:s senaste praxis finns det dock anledning för arbetsgivare som har eller planerar att underlätta för anställda att arbeta hemifrån att se över sina rutiner kring momshanteringen på hänförliga inköp.

Vid en arbetsgivares tillhandahållanden till anställda vill vi även uppmärksamma Skatteverkets ställningstagande som vi kommenterat här.

Har ni några funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Maria Thuresson
Partner
+46 76 877 14 38
[email protected]

Erik Blomquist
Associate
+46 72 527 21 49
[email protected]

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter