Nyheter

Moms på parkeringsböter enligt EU-domstolen

I ett förhandsavgörande meddelat den 20 januari 2022 klargör EU-domstolen att det ska vara moms på kontrollavgifter som ett bolag utfärdar vid överträdelse av allmänna villkor för parkering.

Bakgrund

I Sverige, och flera andra EU-länder, har kontrollavgifter och andra sanktionsavgifter vid parkeringsöverträdelser inte bedömts omfattas av moms då dessa inte ansetts utgöra ersättning för en tjänst, till skillnad från parkeringsavgifter som är momsbelagt. I Danmark har däremot kontrollavgifter ansetts utgöra ”förhöjda parkeringsavgifter” och därför hanterats som momspliktiga. Ett danskt bolag, vars huvudsakliga verksamhet består i parkeringsverksamhet på privat område, ifrågasatte denna bedömning och ansåg att kontrollavgifterna skulle vara momsfria. Inom ramen för parkeringsverksamheten var det parkeringsbolaget som fastställde de allmänna villkoren för användandet av parkeringsplatserna, t.ex. pris och längsta parkeringstid. Vid infarten till varje parkeringsanläggning fanns även uppsatta skyltar av vilka det framgick dels att parkeringsområdet bedrevs i enlighet med civilrättsliga regler, dels att överträdelse av föreskrifterna kunde medföra uttag av kontrollavgifter uppgående till vissa fastställda belopp.

Bolaget begärde hos den danska skattemyndigheten att återfå den moms som bolaget hade betalat in på kontrollavgifterna men skattemyndigheten avslog bolagets begäran. Ärendet hamnade slutligen hos EU-domstolen som nu har meddelat dom i frågan.

Frågan som EU-domstolen hade att ta ställning till var således om de kontrollavgifter som ett bolag som bedriver parkeringsverksamhet på privat område tar ut när bilister inte iakttar de allmänna villkoren för användande av dessa parkeringsplatser, ska anses utgöra ersättning för en momspliktig tjänst eller inte.

EU-domstolens bedömning

EU-domstolen inleder kort med att konstatera att en förutsättning för att det ska röra sig om ersättning för en momspliktig tjänst är att det föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan den som tillhandahåller tjänsten och den som köper tjänsten, samt att ersättningen ska utgöra det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls.

Först konstaterar domstolen att parkering på en av de parkeringsplatser som bolaget förvaltar, får anses ge upphov till ett rättsförhållande mellan bolaget i egenskap av tjänsteleverantör, och den bilist som nyttjar parkeringen. Detta rättsförhållande medför såväl rättigheter som skyldigheter för parterna, vilket även framgår av de skyltar som finns vid infarten till parkeringarna som bolaget förvaltar. Domstolen bedömde att kravet på ömsesidiga prestationer var uppfyllt. Betalning av parkeringsavgift, och i förekommande fall en kontrollavgift för parkering i strid med gällande föreskrifter, utgör enligt domstolen en ersättning för tillhandahållandet av en parkeringsplats.

Vidare bedömde EU-domstolen att storleken på ersättningen, inklusive eventuell kontrollavgift vid parkering i strid med villkoren, godtas av bilisten när denne kör in på området och nyttjar en parkering. Kontrollavgifterna anses därmed ha ett direkt samband med det totala belopp som bilisterna har åtagit sig att betala för att parkera på de parkeringsplatser som bolaget förvaltar. Parkering i strid med villkoren och den förhöjda avgiften är således beroende av varandra.  Domstolen anser därför att förutsättningarna för att det ska vara fråga om en momspliktig tjänst mot ersättning är uppfyllda.

EU-domstolen anförde också att kontrollavgifterna utgjorde en permanent och inte oväsentlig intäkt i bolagets verksamhet, samt att de var avsedda att säkerställa att bolaget erhöll en avtalsenlig ersättning för en tjänst tillhandahållen på de villkor som kan tillskrivas användaren och som inte ändrade den ekonomiska och affärsmässig verkligheten i deras förhållande.

Domstolen fann även att det förhållandet att ett fordon som förblir parkerat i strid med gällande föreskrifter debiteras kontrollavgifter fram till dess att nämnda bilist hämtar fordonet, dvs. i förekommande fall flera gånger, var en omständighet talade för ett direkt samband mellan en parkeringstjänst och uttagna kontrollavgifter.

Enligt domstolen ändras inte bedömningen av bolagets argument att det belopp som bolaget fakturerar i kontrollavgifter vid parkering i strid med gällande föreskrifter är förutbestämt och inte har något konkret ekonomiskt samband med värdet på den tillhandahållna parkeringstjänsten, och vidare saknade det även relevans att kontrollavgiften enligt dansk rätt utgör en straffavgift.

Kommentar

Avgörandet innebär en radikalt förändrad syn på kontrollavgifter även om EU-domstolens slutsats enligt vår mening inte är helt överraskande. EU-domstolen har till exempel i ett tidigare mål uttalat att ett belopp som ska betalas som kompensation till en leverantör vid förtida uppsägning av avtal innan bindningstidens slut, inte ska ses som ett skadestånd till leverantören utan som ersättning för en momspliktig tjänst. Detta oavsett om någon tjänst tillhandahålls efter uppsägningen och oavsett att beloppet endast avser att hålla leverantören skadeslös. Gränsdragningen mellan de ersättningar som ligger utanför momsområdet som t.ex. skadestånd, och som inte utgör ersättning för en momspliktig tjänst, respektive de ersättningar som är momspliktiga, är inte någon enkel övning att göra för företagen. Området är inte bara oklart utan dessutom under rättslig förändring, vilket inte minst de senaste avgörandena från EU-domstolen visar på.

EU-domstolens slutsats att kontrollavgifter vid felparkering omfattas av moms innebär en ändrad rättstillämpning jämfört med den nuvarande svenska inställningen – där kontrollavgifter inte anses vara momspliktigt. Skatteverket såväl som domstolarna har varit entydiga genom åren. Denna tolkning, att kontrollavgifter inte omfattas av moms, har även medfört att parkeringsbolag har nekats avdrag för ingående moms för parkeringsupplåtelser där det enbart förekommit intäkter i form av kontrollavgifter vid felparkering, dvs. verksamhet där det enligt svensk tolkning har saknats momspliktiga intäkter.

EU-domstolens avgörande är en tolkning av nu gällande regler och gäller därför, i motsats till ny lagstiftning, även bakåt i tiden. Det innebär att redan uttagna kontrollavgifter i princip borde ha hanterats som momspliktiga och debiterats med 25 % moms, som en förhöjd parkeringsavgift. Då det uttryckligen framgår av Skatteverkets rättsliga vägledning att kontrollavgifter vid felparkering inte ska momsbeläggas utgår vi ifrån att Skatteverkets kontrollverksamhet kommer att vara framåtsyftande. Det återstår dock att se hur Skatteverket tolkar avgörandet.

Det aktualiseras många momsfrågor för företag som bedriver parkeringsverksamhet och i och med detta avgörande behöver ytterligare en parameter beaktas. Vidare kan det uppstå krav att den som tar ut kontrollavgiften också ska utfärda en korrekt faktura enligt momslagen.

EU-domstolens mål väcker även frågor om moms bör debiteras på andra typer av ersättningar som idag hanteras som sanktionsavgifter eller skadestånd utan moms. Det blir därmed intressant att följa hur långtgående momskonsekvenser avgörandet kommer att få.  

Vi följer rättsutvecklingen och har lång erfarenhet av parkeringsverksamhet. Har ni några frågor eller vill veta mer om hur avgörandet kan aktualiseras i er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss.

Maria Thuresson
Partner
+46 76 877 14 38
maria.thuresson@unumtax.se

Erik Blomquist
Associate
+46 72 527 21 49
erik.blomquist@unumtax.se

Madeleine Wass
Partner
+46 73 152 52 24
madeleine.wass@unumtax.se

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter