Nyheter

Återbetalning av beviljade bidrag och fullföljdskravet

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för hur stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund ska hantera återbetalda bidrag vid fullföljdsberäkningen.

Bakgrund

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund är som huvudregel skattskyldiga för alla inkomster. Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller vissa krav, däribland fullföljdskravet, kan dock enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen omfattas av s.k. inskränkt skattskyldighet. Detta innebär för stiftelsernas del skattebefrielse för kapitalvinster och löpande kapitalinkomster som räntor och utdelningar. För föreningar och trossamfund kan skattebefrielse även medges för viss inkomst av näringsverksamhet.

Fullföljdskravet innebär att stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet under beskattningsåret i skälig omfattning (med vilket avses 75–80 procent) ska använda sina intäkter för ett eller flera allmännyttiga ändamål. Hänsyn får även tas till hur intäkterna sammantaget har använts under en period av flera beskattningsår.

Många stiftelser och ideella föreningar främjar sitt ändamål genom att lämna bidrag. Det förekommer att den som mottagit ett bidrag återbetalar hela eller en del av bidraget. Orsaken kan t.ex. vara att mottagaren inte har möjlighet att använda bidraget på avsett sätt. När bidrag återbetalas uppkommer frågan hur en sådan återbetalning ska hanteras vid bedömningen av om stiftelsen eller den ideella föreningen uppfyller fullföljdskravet.

Skatteverket har i ställningstagandet redogjort för sin syn på hur återbetalade bidrag ska hanteras vid bedömningen av fullföljdskravet.

Ställningstagandet

Skatteverket konstaterar att för inkomstslaget näringsverksamhet är huvudprincipen att inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed. Vidare konstateras att såväl Högsta förvaltningsdomstolen som lagstiftaren tillämpat god redovisningssed vid fullföljdskravet.

Enligt Skatteverket ska god redovisningssed vara utgångspunkten även när hänsyn ska tas till bidrag som återbetalas och vid avstående av beviljade bidrag.

Enligt ställningstagandet ska således vid bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt återbetalade bidrag minska fullföljdsanvändningen det beskattningsår som återbetalningen ska hänföras till enligt god redovisningssed hos bidragsgivaren. Detsamma ska gälla om en utsedd bidragsmottagare inte tar emot ett beviljat bidrag.

Kommentar

Frågan om hur bidrag som återbetalas eller av annan anledning återförs senare år ska behandlas i förhållande till fullföljdskravet är inte särskilt reglerat i IL. Det är därför välkommet att Skatteverket i ställningstagandet tydliggör sin uppfattning.

Det är enligt vår uppfattning rimligt att fullföljdsanvändningen påverkas det beskattningsår som återbetalningen ska hänföras till enligt god redovisningssed. En annan bedömning vore också i princip omöjlig att hantera i praktiken eftersom händelser senare år skulle kunna påverka skattskyldigheten för tidigare år.

Har du några frågor kring beskattningen av stiftelser, ideella föreningar eller registrerade trossamfund? Tveka inte att kontakta oss.

Lynda Ondrasek Olofsson
Managing partner
+46 76 106 04 06
[email protected]

Henrik Kjellgren
Partner
+46 73 152 51 66
[email protected]

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter

Event

Unum Tax bjuder in till skatteträff den 18 oktober 2023

Unum Tax bjuder in till en informativ eftermiddag med intressanta ämnen och efterföljande mingel.

Vi går bland annat igenom relevanta moms- och inkomstskattenyheter inför det kommande året, skattefrågor i en högräntemiljö och skattefrågor i lågkonjunktur.