Aktuellt

Unum Tax vinner nytt mål i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat frågan om det finns skäl att frångå huvudregeln att det är de som är delägare i ett handelsbolag vid beskattningsårets utgång som ska beskattas för bolagets resultat i

Ny riskskatt för vissa kreditinstitut

Finansdepartementet remitterade den 17 september 2020 en promemoria med ett förslag till en riskskatt för större banker och vissa kreditinstitut. Syftet med skatten är att täcka de indirekta kostnaderna som en finanskris riskerar

Nya regler för beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen har nu överlämnat propositionen med förslag om att införa ett nytt arbetsgivarbegrepp i svensk rätt, vilket innebär betydelsefulla förändringar för svenska företag som anlitar utländska arbetstagare. Syftet med det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet är att tillse att

Förslag till ny lag om källskatt på utdelning

Den 29 april 2020 publicerade Finansdepartementet en promemoria med förslag till nya regler om källskatt på utdelningar. De nya reglerna föreslås ersätta den nuvarande kupongskattelagen och ska tillämpas på utdelningar från och med

Praktisk momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader

Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat om en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Ersättning för hyresnedsättningen söks av hyresvärden i efterhand och ansökan kan lämnas till länsstyrelsen under perioden

Nya regler för beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen har nu överlämnat propositionen med förslag om att införa ett nytt arbetsgivarbegrepp i svensk rätt, vilket innebär betydelsefulla förändringar för svenska företag som anlitar utländska arbetstagare. Syftet med det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet är att tillse att

Förslag till ny lag om källskatt på utdelning

Den 29 april 2020 publicerade Finansdepartementet en promemoria med förslag till nya regler om källskatt på utdelningar. De nya reglerna föreslås ersätta den nuvarande kupongskattelagen och ska tillämpas på utdelningar från och med

Praktisk momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader

Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat om en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Ersättning för hyresnedsättningen söks av hyresvärden i efterhand och ansökan kan lämnas till länsstyrelsen under perioden

Dags att deklarera!

Inför årets deklaration vill Unum Tax passa på att påminna om några viktiga lagändringar som påverkar bolagens deklarationsarbete för beskattningsåret 2019.   Begränsningar gällande ränteavdrag. Bolag behöver i år beräkna ett räntenetto, dvs.