Loading

Aktuellt

Nya regler för beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen har nu överlämnat propositionen med förslag om att införa ett nytt arbetsgivarbegrepp i svensk rätt, vilket innebär betydelsefulla förändringar för svenska företag som anlitar utländska arbetstagare. Syftet med det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet är att tillse att

Förslag till ny lag om källskatt på utdelning

Den 29 april 2020 publicerade Finansdepartementet en promemoria med förslag till nya regler om källskatt på utdelningar. De nya reglerna föreslås ersätta den nuvarande kupongskattelagen och ska tillämpas på utdelningar från och med

Praktisk momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader

Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat om en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Ersättning för hyresnedsättningen söks av hyresvärden i efterhand och ansökan kan lämnas till länsstyrelsen under perioden

Praktisk momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader

Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat om en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Ersättning för hyresnedsättningen söks av hyresvärden i efterhand och ansökan kan lämnas till länsstyrelsen under perioden

Dags att deklarera!

Inför årets deklaration vill Unum Tax passa på att påminna om några viktiga lagändringar som påverkar bolagens deklarationsarbete för beskattningsåret 2019.   Begränsningar gällande ränteavdrag. Bolag behöver i år beräkna ett räntenetto, dvs.

Förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner

Bestämmelser om s.k. kvalificerade personaloptioner infördes den 1 januari 2018 i 11 a kap. inkomstskattelagen (IL). Förenklat innebär dessa bestämmelser att om vissa villkor är uppfyllda kan ett företag ge ut personaloptioner till

Shopping Basket