Aktuellt

Återbetalning av beviljade bidrag och fullföljdskravet

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för hur stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund ska hantera återbetalda bidrag vid fullföljdsberäkningen. Bakgrund Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund är som huvudregel skattskyldiga för alla

Ränteavdrag och kommissionärs-förhållanden

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande avseende tillämpningen av reglerna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton vid skatterättsliga kommissionärsförhållanden. I ställningstagandet tydliggörs hur hanteringen av ränteintäkter och räntekostnader i en kommissionärsverksamhet ska fördelas mellan

HFD klargör gränser för allmänna undervisningsverk

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 25 oktober 2022 fastställt ett förhandsbesked som innebär att en stiftelse som i mer än ringa omfattning bedriver fritidshemsverksamhet inte är ett allmänt undervisningsverk. Bakgrund I 7 kap. inkomstskattelagen

Nytt ställningstagande om näringsbetingade andelar i utländska bolag

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande om näringsbetingade andelar i utländska bolag med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 januari 2022. Det nya ställningstagandet ger klarhet i frågan om kravet på att det utländska bolaget ska utgöra ett skattesubjekt i sin hemviststat men väcker samtidigt frågor avseende Skatteverkets syn på bolag med variabelt aktiekapital, såsom SICAV i Luxemburg.

Eftergift av fordran utgör skattefritt aktieägartillskott

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 5 juli 2022 funnit att ett moderföretags eftergift av fordran på sitt dotterföretag utgör ett skattefritt aktieägartillskott för dotterföretaget i sin helhet, även om fordrans

HFD klargör gränser för allmänna undervisningsverk

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 25 oktober 2022 fastställt ett förhandsbesked som innebär att en stiftelse som i mer än ringa omfattning bedriver fritidshemsverksamhet inte är ett allmänt undervisningsverk. Bakgrund I 7 kap. inkomstskattelagen

Nytt ställningstagande om näringsbetingade andelar i utländska bolag

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande om näringsbetingade andelar i utländska bolag med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 januari 2022. Det nya ställningstagandet ger klarhet i frågan om kravet på att det utländska bolaget ska utgöra ett skattesubjekt i sin hemviststat men väcker samtidigt frågor avseende Skatteverkets syn på bolag med variabelt aktiekapital, såsom SICAV i Luxemburg.

Eftergift av fordran utgör skattefritt aktieägartillskott

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 5 juli 2022 funnit att ett moderföretags eftergift av fordran på sitt dotterföretag utgör ett skattefritt aktieägartillskott för dotterföretaget i sin helhet, även om fordrans

Staten inte skyldig att kompensera för postmoms

I en dom den 16 juni 2022 har Stockholms tingsrätt ogillat Nordeas yrkande om ersättning för att staten tagit ut moms på posttjänster i strid med EU-rätten. Tingsrätten menar att villkoren för de aktuella tjänsterna har förhandlats individuellt och därför inte omfattas av undantaget för samhällsomfattande posttjänster.

Förslag om stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning

I en rapport från Lantmäteriet föreslås att stämpelskatt ska tas ut vid jordabalksförvärv som följs av fastighetsbildning, fastighetsregleringsförvärv samt klyvningsförvärv. Skattesatserna är desamma som vid köp av fast egendom men vissa beloppströsklar föreslås. Förslaget beräknas inbringa 0,3–1 miljarder kronor årligen i skatteintäkter.