Loading

Aktuellt

HFD klargör gränser för allmänna undervisningsverk

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 25 oktober 2022 fastställt ett förhandsbesked som innebär att en stiftelse som i mer än ringa omfattning bedriver fritidshemsverksamhet inte är ett allmänt undervisningsverk. Bakgrund I 7 kap. inkomstskattelagen

Nytt ställningstagande om näringsbetingade andelar i utländska bolag

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande om näringsbetingade andelar i utländska bolag med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 januari 2022. Det nya ställningstagandet ger klarhet i frågan om kravet på att det utländska bolaget ska utgöra ett skattesubjekt i sin hemviststat men väcker samtidigt frågor avseende Skatteverkets syn på bolag med variabelt aktiekapital, såsom SICAV i Luxemburg.

Eftergift av fordran utgör skattefritt aktieägartillskott

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 5 juli 2022 funnit att ett moderföretags eftergift av fordran på sitt dotterföretag utgör ett skattefritt aktieägartillskott för dotterföretaget i sin helhet, även om fordrans

Staten inte skyldig att kompensera för postmoms

I en dom den 16 juni 2022 har Stockholms tingsrätt ogillat Nordeas yrkande om ersättning för att staten tagit ut moms på posttjänster i strid med EU-rätten. Tingsrätten menar att villkoren för de aktuella tjänsterna har förhandlats individuellt och därför inte omfattas av undantaget för samhällsomfattande posttjänster.

Förslag om stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning

I en rapport från Lantmäteriet föreslås att stämpelskatt ska tas ut vid jordabalksförvärv som följs av fastighetsbildning, fastighetsregleringsförvärv samt klyvningsförvärv. Skattesatserna är desamma som vid köp av fast egendom men vissa beloppströsklar föreslås. Förslaget beräknas inbringa 0,3–1 miljarder kronor årligen i skatteintäkter.  

Eftergift av fordran utgör skattefritt aktieägartillskott

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 5 juli 2022 funnit att ett moderföretags eftergift av fordran på sitt dotterföretag utgör ett skattefritt aktieägartillskott för dotterföretaget i sin helhet, även om fordrans

Staten inte skyldig att kompensera för postmoms

I en dom den 16 juni 2022 har Stockholms tingsrätt ogillat Nordeas yrkande om ersättning för att staten tagit ut moms på posttjänster i strid med EU-rätten. Tingsrätten menar att villkoren för de aktuella tjänsterna har förhandlats individuellt och därför inte omfattas av undantaget för samhällsomfattande posttjänster.

Förslag om stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning

I en rapport från Lantmäteriet föreslås att stämpelskatt ska tas ut vid jordabalksförvärv som följs av fastighetsbildning, fastighetsregleringsförvärv samt klyvningsförvärv. Skattesatserna är desamma som vid köp av fast egendom men vissa beloppströsklar föreslås. Förslaget beräknas inbringa 0,3–1 miljarder kronor årligen i skatteintäkter.  

Andelar i ett Jersey Private Ltd var näringsbetingade

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastställt Skatterättsnämndens besked att andelarna i ett Jersey Private Ltd är näringsbetingade för dess svenska ägare. Bakgrund Utdelningar och kapitalvinster på s.k. näringsbetingade andelar är skattefria för

Moms på parkeringsböter enligt EU-domstolen

I ett förhandsavgörande meddelat den 20 januari 2022 klargör EU-domstolen att det ska vara moms på kontrollavgifter som ett bolag utfärdar vid överträdelse av allmänna villkor för parkering. Bakgrund I Sverige, och flera

Shopping Basket