Ulf Tivéus

I have worked for 40 years as a tax advisor for the business community with clients in most industries such as banking, finance and insurance, entertainment, industry and real estate. I have specific experience in tax matters in relation to restructuring, M&A, financial instruments, fund structures, incentive programs, 3:12 rules, trusts, emigration and relocation, as well as tax litigation.

In addition to tax advising, I have devoted myself to authoring tax handbooks, including “Tax on capital” and “Three-twelve” as well as co-author of “Tax on financial instruments” and “Income Tax Act – a commentary”, and other tax manuals.

I have also published many articles in Swedish tax journals and authored several Swedish national reports for the International Fiscal Association (IFA). Since 1990 I am a member of the editorial committee of the tax magazine Skattenytt.

Experience

2019– Unum Tax (Partner 2019)
2003–2019 Skeppsbron Skatt (co-founder and Partner 2003-2013)
1982–2003 KPMG Skatt (Partner 1986-2003)
1981–1982 Industriens Skattebyrå
1976–1984 Secretary general of the Nordic Tax Research Council
1977–1981  Assistant Tax director and rapporteur at the Council on Advance Tax Rulings, Legal expert in the suspension investigation
1973–1977 County Clerk and assistant to the Director General at the Swedish Tax Agency
Secretary of the Life Insurance Tax Committee (SOU 1975:21)
1973 Master of Laws, Stockholm University

Ranking

 • International Tax Review – Ranked as Highly Regarded within General corporate tax
 • Who is Who Legal – Ranked in the areas of Corporate Tax – Advisory and Corporate Tax Controversy
Additional experience

Publications

Literature

 • Beskattning av konvertibler, optionslån och köpoptioner, Bohlins skriftserie, 1985
 • Internationella skattehandboken, Norstedts 1992, 1994 mfl (red.)
 • Skatt på aktier, Norstedts, (5 upplagor)
 • Skatt på kapital, Norstedts (totalt 13 upplagor)
 • Skatt på finansiella instrument , Norstedts 2 upplagor, (med Sara Jacobsson)
 • Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, Norstedts 2015 och 2019
 • GRS Skattehandbok – 1990 års skattereform. lösbladssystem med uppdateringar genom supplement under åren 1990-2000 (medförfattare: Gösta Ekman, Sigvard Berglöf och Arne Gustafson)
 • Inkomstskattelagen – en kommentar , hittills 19 upplagor i bokform + digitala halvårsuppdateringar (medförfattare: Mari Andersson och Anita Saldén Enérus; fr.o.m. 2019 även Mattias Dahlberg)

Articles

 • Nya regler vid inlösen och återköp i vissa fall. Skattenytt 2024
 • Är andelar i ett Jersey Private Ltd alltid näringsbetingade? Skattenytt 2021
 • Särskilda skäl mot att tillämpa utomståenderegeln i fondstruktur. Skattenytt 2021
 • När utgör andelar i en oäkta bostadsrättsförening lager i näringsverksamhet? Skattenytt 2020
 • När kan utdelning på aktie beskattas som lön? Skattenytt 2020
 • Verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag i ljuset av HFD 2018 ref. 31, Vänbok till Bertil Wiman, 2019
 • Kan ett tilläggsförvärv ses som en avyttring av den ursprungliga tillgången? – ytterligare om avyttringsbegreppet, Skattenytt 2018
 • Kvalificerade personaloptioner – behövs det? Svensk Skattetidning 2016
 • När har ett förvärv av värdepapper med förfoganderättsinskränkningar skett? Svensk Skattetidning 2015
 • Investeraravdrag, Skattenytt 2014
 • Tvingande konvertibel – eget eller främmande kapital? Skattenytt 2014
 • Neutral bolagsskatt, Svensk Skattetidning 2014
 • Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler, Skattenytt 2012
 • Recension av Mattias Dahlberg ”Ränta eller kapitalvinst”, Skattenytt 2012
 • Lätt fånget lätt förgånget, Skattenytt 2011
 • Ytterligare om beskattning vid gåva av utdelningsrätt på kvalificerade andelar, Svensk Skattetidning 2010
 • Nya mål om avyttringsbegreppet. En kommentar till Regeringsrättens domar den 17 mars 2010, Skattenytt 2010
 • Regeringsrätten tolkar begreppet samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2010
 • Nya mål om avyttringsbegreppet – kommentar till Regeringsrättens domar den 23 mars och 14 maj 2009, Skattenytt 2009
 • Något om investmentföretags fordringar, Svensk Skattetidning 2009
 • Lagrådsremiss om ränteavdragsbegränsningar, Skattenytt 2008
 • Industrivärdendomarna och skatteflykt, Skattrenytt 2008
 • Något om beskattning vid partiella fissioner, Svensk Skattetidning 2007
 • Räntebetalningar till utlandet på koncerninterna lån finansierade med koncernbidrag – skatteflykt? Skattenytt 2007
 • Aktieförvärv eller uppskjutet förvärv? Skattenytt 2006
 • Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m., Skattenytt 2006
 • De svenska cfc-reglernas förenlighet med ingångna skatteavtal och EG-rätten m.m., Skattenytt 2005
 • Utdelningsbeskattning vid underpristransaktioner i näringsbetingade andelar, Skattenytt 2005
 • Skattefrihet för utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade andelar, Skattenytt 2003 s.
 • Förluster på villkorade aktieägartillskott m.m. vid konkurs, Skattenytt 2003
 • Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande, Skattenytt 2002 (medförf.)
 • Några frågor om beskattning av allokerade SPP-medel, Skattenytt 2000
 • Återköp av egna aktier, Skattenytt 2000
 • Optioner – reavinst eller lön? Skattenytt 1999
 • Några skattemässiga frågor i samband med avyttring av aktier genom inlösen och likvidation, Skattenytt 1998
 • Ränta eller reavinst på hybrider? Skattenytt 1996
 • Nya regler för beskattning av utdelning och reavinst på svenska aktier, Svensk Skattetidning 1994
 • Nya möjligheter och begränsningar i rätten att utnyttja gamla underskott, Skattenytt 1994 s.
 • Skattekonsekvenser av internationella företagsförvärv och samgåenden, Skattenytt 1993 (medförf.)
 • Några reflexioner om uttags- och utdelningsbeskattning, Skattenytt 1991 nr 5.
 • Beskattning av optionsrätter m.m., Svensk Skattetidning 1984
 • Något om realisationsvinstbeskattning av fordringsrätter, Skattenytt 1979

National reports IFA

 • 1976 i Jerusalem Taxation of capital gains
 • 1992 i CancunTransfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices
 • 2019i London         Taxation of investment funds (and their shareholders)

Board assignments

 • 1986 – 2003 Styrelseledamot i svenska avdelningen av IFA (International Fiscal Association)

Coworkers