Ulf Tivéus

I have worked for 40 years as a tax advisor for the business community with clients in most industries such as banking, finance and insurance, entertainment, industry and real estate. I have specific experience in tax matters in relation to restructuring, M&A, financial instruments, fund structures, incentive programs, 3:12 rules, trusts, emigration and relocation, as well as tax litigation.

In addition to tax advising, I have devoted myself to authoring tax handbooks, including “Tax on capital” and “Three-twelve” as well as co-author of “Tax on financial instruments” and “Income Tax Act – a commentary”, and other tax manuals.

I have also published many articles in Swedish tax journals and authored several Swedish national reports for the International Fiscal Association (IFA). Since 1990 I am a member of the editorial committee of the tax magazine Skattenytt.

Experience

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2003 – 2019 Skeppsbron Skatt (co-founder and Partner 2003-2013)
1982 – 2003 KPMG Skatt (Partner 1986-2003)
1981 – 1982 Industriens Skattebyrå
1976 – 1984 Secretary general of the Nordic Tax Research Council
1977 – 1981  Assistant Tax director and rapporteur at the Council on Advance Tax Rulings, Legal expert in the suspension investigation
1973 – 1977 County Clerk and assistant to the Director General at the Swedish Tax Agency
Secretary of the Life Insurance Tax Committee (SOU 1975:21)
1973 Master of Laws, Stockholm University
Additional experience

Publications

Literature

 • Beskattning av konvertibler, optionslån och köpoptioner, Bohlins skriftserie, 1985
 • Internationella skattehandboken, Norstedts 1992, 1994 mfl (red.)
 • Skatt på aktier, Norstedts, (5 upplagor)
 • Skatt på kapital, Norstedts (totalt 13 upplagor)
 • Skatt på finansiella instrument , Norstedts 2 upplagor, (med Sara Jacobsson)
 • Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, Norstedts 2015 och 2019
 • GRS Skattehandbok – 1990 års skattereform. lösbladssystem med uppdateringar genom supplement under åren 1990-2000 (medförfattare: Gösta Ekman, Sigvard Berglöf och Arne Gustafson)
 • Inkomstskattelagen – en kommentar , hittills 19 upplagor i bokform + digitala halvårsuppdateringar (medförfattare: Mari Andersson och Anita Saldén Enérus; fr.o.m. 2019 även Mattias Dahlberg)

Articles

 • Verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag i ljuset av HFD 2018 ref. 31, Vänbok till Bertil Wiman, 2019
 • Kan ett tilläggsförvärv ses som en avyttring av den ursprungliga tillgången? – ytterligare om avyttringsbegreppet, Skattenytt 2018
 • Kvalificerade personaloptioner – behövs det? Svensk Skattetidning 2016
 • När har ett förvärv av värdepapper med förfoganderättsinskränkningar skett? Svensk Skattetidning 2015
 • Investeraravdrag, Skattenytt 2014
 • Tvingande konvertibel – eget eller främmande kapital? Skattenytt 2014
 • Neutral bolagsskatt, Svensk Skattetidning 2014
 • Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler, Skattenytt 2012
 • Recension av Mattias Dahlberg ”Ränta eller kapitalvinst”, Skattenytt 2012
 • Lätt fånget lätt förgånget, Skattenytt 2011
 • Ytterligare om beskattning vid gåva av utdelningsrätt på kvalificerade andelar, Svensk Skattetidning 2010
 • Nya mål om avyttringsbegreppet. En kommentar till Regeringsrättens domar den 17 mars 2010, Skattenytt 2010
 • Regeringsrätten tolkar begreppet samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2010
 • Nya mål om avyttringsbegreppet – kommentar till Regeringsrättens domar den 23 mars och 14 maj 2009, Skattenytt 2009
 • Något om investmentföretags fordringar, Svensk Skattetidning 2009
 • Lagrådsremiss om ränteavdragsbegränsningar, Skattenytt 2008
 • Industrivärdendomarna och skatteflykt, Skattrenytt 2008
 • Något om beskattning vid partiella fissioner, Svensk Skattetidning 2007
 • Räntebetalningar till utlandet på koncerninterna lån finansierade med koncernbidrag – skatteflykt? Skattenytt 2007
 • Aktieförvärv eller uppskjutet förvärv? Skattenytt 2006
 • Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m., Skattenytt 2006
 • De svenska cfc-reglernas förenlighet med ingångna skatteavtal och EG-rätten m.m., Skattenytt 2005
 • Utdelningsbeskattning vid underpristransaktioner i näringsbetingade andelar, Skattenytt 2005
 • Skattefrihet för utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade andelar, Skattenytt 2003 s.
 • Förluster på villkorade aktieägartillskott m.m. vid konkurs, Skattenytt 2003
 • Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande, Skattenytt 2002 (medförf.)
 • Några frågor om beskattning av allokerade SPP-medel, Skattenytt 2000
 • Återköp av egna aktier, Skattenytt 2000
 • Optioner – reavinst eller lön? Skattenytt 1999
 • Några skattemässiga frågor i samband med avyttring av aktier genom inlösen och likvidation, Skattenytt 1998
 • Ränta eller reavinst på hybrider? Skattenytt 1996
 • Nya regler för beskattning av utdelning och reavinst på svenska aktier, Svensk Skattetidning 1994
 • Nya möjligheter och begränsningar i rätten att utnyttja gamla underskott, Skattenytt 1994 s.
 • Skattekonsekvenser av internationella företagsförvärv och samgåenden, Skattenytt 1993 (medförf.)
 • Några reflexioner om uttags- och utdelningsbeskattning, Skattenytt 1991 nr 5.
 • Beskattning av optionsrätter m.m., Svensk Skattetidning 1984
 • Något om realisationsvinstbeskattning av fordringsrätter, Skattenytt 1979

National reports IFA

 • 1976 i Jerusalem Taxation of capital gains
 • 1992 i CancunTransfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices
 • 2019i London         Taxation of investment funds (and their shareholders)

Board assignments

 • 1986 – 2003 Styrelseledamot i svenska avdelningen av IFA (International Fiscal Association)

Coworkers