Monthly Archives april 2020

Praktisk momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader

Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat om en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Ersättning för hyresnedsättningen söks av hyresvärden i efterhand och ansökan kan lämnas till länsstyrelsen under perioden 1 juli – 31 augusti 2020. Förutsättningar för att kunna söka stöd är att det finns:  Hyresavtal som ingåtts senast den 1 mars 2020 där hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april – 30 juni 2020 och där hyran, i vart fall delvis, är bestämd till ett fast belopp i kronor. Hyresgästen ska även under perioden bedrivit verksamhet inom branscher med viss SNI-kod t.ex. branscher med
Read More

Kategorier: Nyheter.
Språk: SV.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om ränteavdrag för ränta till investmentföretag

I avgörandet som avser de nya riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna som infördes 2019 medges sökanden avdrag för räntekostnader hänförliga till ett lån från sitt koncernmoderbolag. Avgörandet innebär en förbättring avseende möjligheten att erhålla förhandsbesked avseende de aktuella reglerna gentemot vad som gällt för de tidigare avdragsbegränsningsreglerna. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande tyder också på en något generösare tolkning av de nya reglerna än den som har gjorts av underinstanserna avseende de tidigare avdragsbegränsningsreglerna. Enligt de riktade ränteavdragsbegränsningsregler som gäller från 2019 får ränta på interna lån inte dras av om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få
Read More

Kategorier: Nyheter.
Språk: SV.

Justering i beräkning av ränteavdrag och koncernbidragsspärrade underskott

Regeringen föreslår att bolag med koncernbidragsspärrade underskott ska kunna använda större del av sitt underskott. Syftet är att bolag med underskott fullt ut ska kunna nyttja underskottet mot årets överskott och därmed inte behöva betala bolagsskatt. Ändringen kan sägas vara en reparation av en regeländring som gjordes 2019. Genom denna justering överensstämmer reglerna bättre med sitt syfte. Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för ränteavdrag i bolagssektorn. Reglerna innebär förenklat att bolag maximalt får dra av ett negativt räntenetto motsvarande 30 procent av bolagets skattemässiga EBITDA. Med räntenetto avses skillnaden mellan ränteutgifter och ränteinkomster. Det nya regelverket
Read More

Kategorier: Nyheter.
Språk: SV.

Dags att deklarera!

Inför årets deklaration vill Unum Tax passa på att påminna om några viktiga lagändringar som påverkar bolagens deklarationsarbete för beskattningsåret 2019.   Begränsningar gällande ränteavdrag. Bolag behöver i år beräkna ett räntenetto, dvs. skillnaden mellan avdragsgilla ränteutgifter och skattepliktiga ränteinkomster. Om räntenettot är negativt får avdrag därefter göras antingen med ett belopp motsvarande högst 30 procent av bolagets EBITDA justerat för vissa skattemässiga poster, eller med högst 5 mkr för samtliga svenska bolag i intressegemenskap enligt en särskild förenklingsregel. I många fall ska beräkningen och avdraget redovisas på blankett N9.Reglerna är omfattande och innebär bland annat att en skattemässig definition
Read More

Kategorier: Nyheter.

Språk: SV.