Monthly Archives juni 2020

Förslag till ny lag om källskatt på utdelning

Den 29 april 2020 publicerade Finansdepartementet en promemoria med förslag till nya regler om källskatt på utdelningar. De nya reglerna föreslås ersätta den nuvarande kupongskattelagen och ska tillämpas på utdelningar från och med den 1 juli 2022. Promemorian är nu föremål för remissbehandling med sista svarsdag den 14 augusti 2020. De viktigaste delarna i förslaget innebär i korthet följande: Skattesatsen för källskatt på utdelning föreslås bli 30 % och är därmed oförändrad i jämförelse med nuvarande kupongskatt. Skattskyldiga är enligt förslaget personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige och som har rätt till utdelningen vid utdelningstillfället. Vem som har
Read More

Kategorier: Nyheter.
Språk: SV.

Slut på skattefriheten på andelar i Ltd-fonder på Jersey och Guernsey m.m.

Skatteverket har i dagarna kommit med ett nytt ställningstagande som berör bland annat företag som har investeringar, direkt eller indirekt via s.k. partnerships, i bolag (Ltd) baserade på Guernsey eller Jersey. Andelar i dessa företag har hittills ansetts utgöra näringsbetingade andelar men nu anses dessa företag (liksom motsvarande utländska juridiska personer hemmahörande i andra jurisdiktioner som också tillämpar en nollskattesats) inte uppfylla kravet att reellt vara ett skattesubjekt i sitt hemland. Skatteverket avslutar ställningstagandet med att verket inte kommer att på eget initiativ inleda kontroller av utdelningar och avyttringar som skett före den 27 maj 2020.  Bakgrund Sedan de utvidgade reglerna
Read More

Kategorier: Nyheter.
Språk: SV.