Monthly Archives september 2020

Förhandsbesked om skattekonsekvenser av att skänka utdelningsrätt till en allmännyttig stiftelse

Före sommaren meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked gällande skattekonsekvenserna av att skänka rätten till viss utdelning till en stiftelse. Skatterättsnämnden fann att gåvan inte föranleder några skattekonsekvenser för givaren eller stiftelsen, men att utdelningen i sig är skattepliktig för stiftelsen. Förutsättningar En person hade tillsammans med sin maka etablerat en allmännyttig stiftelse och önskade att till stiftelsekapitalet föra över aktier i ett indirekt ägt aktiebolag. Syftet med överföringen var att framtida utdelning på aktierna skulle användas för att fullfölja stiftelsens ändamål. För att föra över aktierna till stiftelsen utan skattekonsekvenser övervägdes att genom en intern omstrukturering placera aktierna i ett nytt
Read More

Kategorier: Nyheter.
Språk: SV.

Unum Tax vinner mål i HFD gällande utformningen av kvalificerade personaloptioner

I ett mål där Unum Tax företrätt sökanden har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 8 september 2020 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked 48–19/D. HFD bekräftar därmed att det är möjligt att använda teckningsoptioner utfärdade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen vid den praktiska utformningen av ett personaloptionsprogram som är avsett att omfattas av de nya reglerna om s.k. kvalificerade personaloptioner.  Bakgrund Kort efter införandet av de nya reglerna om s.k. kvalificerade personaloptioner (11 a kap. inkomstskattelagen, IL) under 2018 visade det sig att det fanns praktiska svårigheter med att utforma ett optionsprogram där den anställde är garanterad att faktiskt erhålla de aktier som
Read More

Kategorier: Nyheter.
Språk: SV.